دکترین نظام اجرایی- مقرراتی نوین کشور
دکترین نظام اجرایی- مقرراتی نوین کشور

موضوع دوم: اعمال «شاخصهای فراگیر» در عملیات بین سازمانی

موضوع دوم:
اعمال «شاخصهای فراگیر» در عملیات بین سازمانی

به گزارش اقتصاددان، دومین نکته در تفاوت کارایی و اثر بخشی نظامهای پیشرفته با نظامهای سنتی ، استفاده از شاخصهای فراگیر در کنترل ، نظارت و هماهنگی عملیات بین سازمانی میباشد.

همکنون از چنین شاخصهایی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استفاده نمیشود که آموزش و راه اندازی آن دومین گام در ایجاد تغییرات بنیادین در روش مدیریت کشور خواهد بود.

شاخصهای فراگیر بایستی تمام عملیات بین سازمانی کلیه سازمانهای کشور را پوشش دهد که بعلت گستردگی موضوع در این مقاله جهت مثال به یکی از این شاخصها اشاره میشود:

« زمان مؤثر فعالیتهای تولیدی»
تعریف: متوسط زمان مورد نیاز برای ثبت شرکت ، اخذ موافقتنامه ، تصویب طرح، تخصیص وام و اعطاء زمین طرحها را زمان مؤثر فعالیتهای تولیدی گوییم.

برابر برآوردهای تقریبی اولیه این شاخص در کشور ایران در بهترین شرایط سه سال و در ترکیه سه ماه میباشد
با این حساب نظام اجرایی – مقرراتی ترکیه ۱۲ بار از سیستم ما سریعتر عمل مینماید.

نبود این شاخصها باعث گردیده ، هیئت دولت و مجلس نتوانند مدیریت مؤثری را بر اداره امور و اندازه گیری دقیق پیشرفت اهداف برنامه های توسعه اعمال نموده و همیشه در جلسات طولانی بی حاصل برای برطرف نمودن مصداقی مشکلات همیشگی این نقیصه باشند.

وَأَحْصَى کُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا
همه چیز را با اعداد(‌وشاخصها) کنترل مینماید./پ

 

  • نویسنده : فرشاد فرهادی