دارایی خارجی ایران افزایش یافت
دارایی خارجی ایران افزایش یافت

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد؛ میزان دارایی‌های خارجی نظام بانکی در پایان سال ۹۸ به ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۹۷ حدود ۲۷.۴ رشد داشته است.

بررسی آمار و گزارش‌های مربوط به دارایی خارجی شبکه بانکی نشان می‌دهد روند صعودی افزایش این دارایی‌ها در سال ۹۸ نیز تداوم یافته است.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است میزان دارایی‌های خارجی در پایان سال ۹۷ حدود ۹۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که در اسفند ۹۸ به ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

حجم دارایی‌های خارجی نظام بانکی در اسفند ۹۶ حدود ۷۳۲ هزار میلیارد تومان، اسفند ۹۵ معادل ۵۸۲ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۴ حدود ۵۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

دارایی‌های خارجی شامل بانک مرکزی و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی است و شعبه‌های خارجی بانک‌های تجاری را در بر نمی‌گیرد.

روند رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی

نگاهی به کارنامه عملکرد بانک مرکزی نیز حاکی از این است که میزان دارایی‌های خارجی این بانک در دوره مورد بررسی (پایان ۱۳۹۸) ۵۴۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ حدود ۱۷.۶ درصد رشد داشته است.

حجم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ معادل ۴۶۵ هزار میلیارد تومان، سال ۹۶ معادل ۴۰۷ هزار میلیارد تومان، سال ۹۵ حدود ۳۳۹ هزار میلیارد تومان و سال ۹۴ معادل ۳۵۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

بررسی روند رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نشان می دهد به جز سال ۹۵ که حدود ۳.۵ درصد افت داشته، در بقیه سال ها میزان دارایی‌های خارجی این بانک، صعودی بوده است.