خبر مهم بانک مرکزی برای صرافی ها
خبر مهم بانک مرکزی برای صرافی ها

بانک مرکزی از افزایش سقف دریافت ارز صرافی‌ها از ۱۰۰ هزار یورو به ۱۵۰ هزار یورو خبر داد.

بانک مرکزی از افزایش سقف دریافت ارز صرافی‌ها از ۱۰۰ هزار یورو به ۱۵۰ هزار یورو خبر داد.

اقتصاددان: بانک مرکزی با هدف تسهیل خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در شبکه صرافی‌های عضو بازار متشکل، سقف مجاز صرافی‌ها برای دریافت روزانه ارز مورد نیاز از بانک، ۵۰ درصد افزایش یافت و از ۱۰۰ هزار یورو به ۱۵۰ هزار یورو رسید.

پیش از این نیز، به منظور تامین ارز (اسکناس) موردنیاز تولیدکنندگان و تجار برای تامین هزینه های مرتبط با امور تجاری، سقف فروش ارز به صورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از ۲۰۰۰ یورو به ۶۰۰۰ یورو افزایش یافت.