حرکت بر اساس واقعیت، گام مهم در فقرزدایی است
حرکت بر اساس واقعیت، گام مهم در فقرزدایی است

چین با تفکرات اقتصادی بسیاری زمینه را برای از بین بردن فقر در کشور فراهم کرد و موفق به این امر شد.

دکتر رضا عزیزی- کارشناس اقتصاد

چین با تفکرات اقتصادی بسیاری زمینه را برای از بین بردن فقر در کشور فراهم کرد و موفق به این امر شد. با انضباط حزبی، دنبال کردن روش های اقتصادی و سندنویسی به نقطه موفقیت و فقرزدایی دست پیدا کرد. اینکه بر اساس واقعیت ها پیش می روند و گام برمی دارند از علت های موفقیت آنها به شمار می رود. به طور کل مردم چین برای بدست آوردن پول و پیشرفت بسیار هوشمندانه و منضبط اقدام و حرکت می کنند.  

چین برای کسب درآمد روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها یک الگو ایجاد کرد و نمونه های اقتصادی را در برخی مناطق اجرایی کرد. در حوزه کشاورزی در روستاها به گونه ای برنامه ریزی موفق اقتصادی انجام داد که به کل کشور تسریع پیدا کرد.

در واقع برنامه ریزی بلند مدت چین در حوزه فقرزدایی تا سال ۲۰۳۰ بود اما شاهدیم که ۱۰ سال زودتر به برنامه توسعه ای که سازمان ملل برایش در پیش گرفته بود، دست یافته است. 

سال ۱۹۷۹ بود که مائو تسه تونگ فوت کرد و دنگ شیائوپینگ جایگزینش شد که تمامی سیاست گذاری های اقتصادی و خارجی کشور را تغییر داد. او اصل عدم مداخله را سر لوحه سیاست خارجی کشور قرار داد و اعلام کرد؛ از نظر سیاسی با هیچ کشوری برنامه ای ندارد و هر حکومتی مستقل است تا برنامه هایش را اجرا کند. سپس تجارت خارجی را ملاک سیاست خارجی قرارداد.

سیاست چین عملی کردن تمامی تفکراتی است که آنها را به هدف می رساند. این مهم از تحقق بیش از ۹۰ درصد سندهای توسعه اقتصادی است که در پنج سال گذشته نوشته اند. 

الگوی توسعه چین چند پیش شرط دارد که کشورهای دیگر اگر رعایت کنند می توانند از فقر دور شوند. این الگو تابع شیوه پشتبانی به خصوص در عرصه سیاست خارجی است. الگوی پشتوانه به عنوان یک ریل گذاری عمل می کند یعنی ریل نهادینه می کند برای سیاست های بعدی اقتصادی.  

چین الگوی سه گانه، برای توسعه اقتصادی دارد. اگر الگوی پشتوانه درست باشد یک سیاست کلان صحیح ابلاغ می شود. وقتی سیاست کلان صحیح ابلاغ شد، مدیران متناسب با این سیاست ها بر روی کار می آیند. تمامی امور اقتصادی چین دقیق و علمی جلو می رود. مستقل عمل می کند و هدفش این است که اقتصادی جهانی را در دست بگیرد اما در این میان آمریکا می خواهد مانع این پیشرفت شود.
ز