جلاد کنکور، قاتل استعدادها
جلاد کنکور، قاتل استعدادها

کوتاه اما بى گمان علمى و کارشناسى گفته مى شود که یکى از مهم ترین قاتلان استعدادهاى کشور سد کنکور است. جلادى که با کشتن بى رحمانه استعدادها، باعث عقب ماندگى کشور و ناامیدى افراد مى شود. بهتر است بدانیم در بسیارى کشورهاى دنیا، سخت گیرى بعد از ورود به دانشگاه است و افراد مى […]

کوتاه اما بى گمان علمى و کارشناسى گفته مى شود که یکى از مهم ترین قاتلان استعدادهاى کشور سد کنکور است.

جلادى که با کشتن بى رحمانه استعدادها، باعث عقب ماندگى کشور و ناامیدى افراد مى شود.

بهتر است بدانیم در بسیارى کشورهاى دنیا، سخت گیرى بعد از ورود به دانشگاه است و افراد مى دانند، انتخاب رشته اگر بر مبناى علاقه، توانایى و استعدادشان نباشد در قبولى دروس حتما در مى مانند و عمر و پول خود را تلف کرده اند و به همین دلیل در انتخاب رشته بسیار سعى و دقت مى کنند.

اما در ایران کنکور مانع بزرگى در انتخاب رشته بر مبناى علاقه و استعداد است و در کارى که انسان علاقه نداشته باشد نتیجه مشخص است.
سد کنکور را باید شکست.

داریوش کشاورز
کنشگر اجتماعى رسانه اى ١۴٠٠/١٠/٢٣ شیراز