تکذیب خبر آزادی زندانیان آمریکایی از سوی تخت‌روانچی
تکذیب خبر آزادی زندانیان آمریکایی از سوی تخت‌روانچی

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اخبار اخیرا منتشر شده درباره آزادی زندانیان آمریکایی را تکذیب کرد.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اخبار اخیرا منتشر شده درباره آزادی زندانیان آمریکایی را تکذیب کرد.

اقتصاددان: مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد درباره اخبار منتشر شده درباره آزادی زندانیان آمریکایی گفت: خبر توافق برای آزادی زندانیان آمریکایی تایید نمی‌شود.

وی ادامه داد: ایران همواره بر تبادل جامع زندانیان دو کشور تاکید کرده است.