تولید نفت عراق بالاتر از سهمیه توافق است
تولید نفت عراق بالاتر از سهمیه توافق است

نمودار گلوبال پلاتس از مقایسه تولید نفت عراق با میزان سطح توافق کاهش تولید اوپک پلاس، تولید نفت عراق بالاتر از سهمیه توافق است.

تولید نفت عراق بالاتر از سهمیه توافق است