توسعه بیمه های عمر، چشم اسفندیار صنعت بیمه
توسعه بیمه های عمر، چشم اسفندیار صنعت بیمه

بیمه های زندگی امروزه از جمله مهمترین زمینه های فعالیت در بازارهای بیمه ای کشورهای در حال توسعه هستند که متاسفانه در بازار بیمه ایران مهجور مانده اند. بیمه های زندگی از دو جهت حائز اهمیت هستند: یکی اینکه تامین آتی زندگی افراد جامعه یا خانوار را بر عهده دارند و دیگری نقش پس اندازی آنهاست که به عنوان یکی از ابزارهای مالی در جهت سرمایه گذاری ، دولت ها از آن بهره می گیرند. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که بر عهده بیمه گران است که راه های نوینی برای اشاعه بیمه های عمر و جلب اعتماد بیمه گذاران بالقوه پیدا کنند و پس از ان دولت با فرهنگ سازی مناسب ، موانع پیش روی راه رشد بیمه های زندگی را رفع نماید. مهمترین موانع پیش روی توسعه بیمه های عمر را می توان به چهار دسته تقسیم کرد

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:
نیاز به امنیت و اطمینان از تامین آتیه از جمله غرایز فطری انسان است که موجب پویایی و تعالی انسان در جریان رشد و تکامل زندگی با حفظ آزادگی و اصالت او می شود و استقرار قسط و عدالت را در جامعه ممکن می کند. میان عدالت و نیازهای انسان رابطه مستقیمی وجود دارد . نیازمندیها ترکیبی از عناصر اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی است . عدالت زمانی ایجاد می شود که فرصت رفع نیازمندیهای افراد جامعه فراهم شود. در این میان ، بیمه های عمر به عنوان یکی از شاخص های شناخته شده برای سنجش میزان تامین و رفاه جوامع از لحاظ توسعه اقتصادی و انسانی ، درجه اهمیت بالایی دارند.
از جمله روش هایی که انسان هوشمند برای رویارویی با خطرها و تامین شرایط اقتصادی، اجتماعی و روانی خود فراهم آورده پدیده بیمه است زیرا بیمه ابزاری است که علاوه بر جبران زیان های اقتصادی ناشی از حوادث ، تامین آینده ، ارتقای سطح زندگی افراد و ایجاد بستری مطمین برای رشد و توسعه اقتصادی ، موجب آرامش خاطر اعضای جامعه می شود که این موضوع به نوبه خود موجب پویایی حیات اجتماعی ، رشد و شکوفایی استعدادها و افزایش کارایی و بهره وری در جامعه می شود. خانواده هنگامی که منبع اصلی درامدش در اثر خطراتی از قبیل مرگ زودرس ، از کارافتادگی ، بیکار یو یا فرارسیدن ایام پیری و بازنشستگی از بین می رود در صورتیکه منابع دیگری برای جایگزینی نداشته باشد در وضع بسیار بدی قرار می گیرد. در چنین شرایطی با مکانیسم بیمه های زندگی می توان با چنین پیامدهای سویی مقابله کرد. هدف اساسی بیمه های زندگی ، تامین اقتصادی و به تبع ان تامین اجتماعی ، روانی و افزایش امید به زندگی آحاد مردم است و میزان بسط و گسترش آن در سطوح مختلف جامعه از شاخص های شناخته شده در سنجش تامین رفاه مردم کشورهای جهان است. کشورهایی که مردم آن از چنین تامینی برخوردارند با اطمینان و قدرت بیشتری در برنامه ریزیهای توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه خویش مشارکت می کنند و از طرف دیگر با یک تامین اقتصادی قابل قبول می توان جلوی بسیاری از انحرافات اقتصادی و اجتماعی را گرفت و زمینه های یک زندگی با کرامت و یک توسعه پایدار را نوید داد.
بیمه های زندگی امروزه از جمله مهمترین زمینه های فعالیت در بازارهای بیمه ای کشورهای در حال توسعه هستند که متاسفانه در بازار بیمه ایران مهجور مانده اند. بیمه های زندگی از دو جهت حائز اهمیت هستند: یکی اینکه تامین آتی زندگی افراد جامعه یا خانوار را بر عهده دارند و دیگری نقش پس اندازی آنهاست که به عنوان یکی از ابزارهای مالی در جهت سرمایه گذاری ، دولت ها از آن بهره می گیرند. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که بر عهده بیمه گران است که راه های نوینی برای اشاعه بیمه های عمر و جلب اعتماد بیمه گذاران بالقوه پیدا کنند و پس از ان دولت با فرهنگ سازی مناسب ، موانع پیش روی راه رشد بیمه های زندگی را رفع نماید. مهمترین موانع پیش روی توسعه بیمه های عمر را می توان به چهار دسته تقسیم کرد.
اول عوامل اقتصادی نظیر بالا بودن نرخ تورم پایین بودن درامد سرانه ساختار نامناسب بازارهای سرمایه- عدم ثبات سیاستهای اقتصادی و کاهش میزان پس انداز خانوارها نام برد.
دوم عوامل ساختاری از قبیل پایین بودن سود مشارکت در منافع بیمه های زندگی نسبت به سود بانکی فقدان فعالیتهای تخصصی در زمینه بیمه های زندگی دولتی بودن شرکت های بیمه وضع قوانی و مقررات دست و پا گیر را میتوان برشمرد.
سوم عوامل اجتماعی مانند عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و با حمایت دولت نا آشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی ودرمانی .
چهارم عوامل فرهنگی مثل عدم اعتقاد به اولویت خرید بیمه نامه عمر در مقایسه با سایر امکانات فرهنگ تقدیرگرایی و توجه غیر اصولی به پدیده سرنوشت نبود تفکر و اندیشه آینده نگر .
برای رفع این موانع و تشویق آحاد مردم به خرید بیمه نامه های زندگی میتوان اقداماتی انجام داد مانند اعطای معافیتهای مالیاتی به شرکت های فروشنده بیمه های زندگی و خردیاران اینگونه بیمه نامه ها ، طراحی و عرضه بیمه نامه هایی که در ان سرمایه بیمه های عمر با توجه به نرخ تورم حاکم بر بازار در مقاطع مختلف زمانی قابل تعدیل باشد ، جهت دادن به سرمایه گذاری بیمه در فعالیتهای عمرانی و سازندگی دارای بازده بالا و همکاری تشکل هایی نظیر اتحادیه های کارگری، بازرگانی ، تعاونی های روستایی و.. جهت کمک به شبکه های فروش.در سال ۱۳۹۰ سرمایه گذاری در بیمه عمررقمی بالغ بر ۲۴۲۴ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۵ ۱/ ۹۳۱۳میلیارد ریال بوده.در این راستا با توسعه بیمه های عمروپس انداز در کشور،برخی شرکتهایی که بیمه عمر ارائه می دهند سود مشارکت در منافع سال ۱۳۹۹ بیمه عمر را بالغ بر ۳۰درصد اعلام کرده اند که نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است. و این بدان معناست که استقبال از بیمه های عمر در سال های اخیر بیشتر شده است.

م.حاجی زاده

  • نویسنده : افروز عقیلی، تحلیلگر مسائل اقتصادی