تغییرات جداول بودجه‌ای ۱۴۰۰
تغییرات جداول بودجه‌ای ۱۴۰۰

نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در کلاب هاوس:بودجه بالغ بر ۸۵۴ هزار میلیارد تومان بود که از سوی مجلس ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در ردیف‌های مختلف افزود و برخی را بیشتر و برخی را کمتر افزایش داد.

نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در کلاب هاوس:بودجه بالغ بر ۸۵۴ هزار میلیارد تومان بود که از سوی مجلس ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در ردیف‌های مختلف افزود و برخی را بیشتر و برخی را کمتر افزایش داد.

اقتصاددان: مابه التفاوت بودجه اصلاحی مجلس با دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در نهایت به یک هزار و ۲۵۴ هزار میلیارد تومان رسید و دولت در آن دخالتی نداشت.