تعصبات قومی، قبیله ای؛ آری یا خیر!؟
تعصبات قومی، قبیله ای؛ آری یا خیر!؟

عبدالزهرا مرعی:کارشناس ارشدحقوق یکی از ظلم های بزرگی، که بر استان رفته، بحث تعصبات قومی قبیله ای می باشد و آن هم بوسیله خود مردم شهر و البته تعداد اندکی که شمار آنها بسیار زیاد نمی باشد، ولی در زمانهای خاص، عامه مردم را به طرقهای مختلف با خود همراه می سازند. شاید بسیاری گمان […]

عبدالزهرا مرعی:کارشناس ارشدحقوق

یکی از ظلم های بزرگی، که بر استان رفته، بحث تعصبات قومی قبیله ای می باشد و آن هم بوسیله خود مردم شهر و البته تعداد اندکی که شمار آنها بسیار زیاد نمی باشد، ولی در زمانهای خاص، عامه مردم را به طرقهای مختلف با خود همراه می سازند.
شاید بسیاری گمان بر این دارند که اینگونه چالش ها دیگر در میان عامه مردم، جایگاهی ندارند، ولی گمان آنها به ظن بسیاری درست نمی باشد چون در ادوار مختلف بخصوص زمان انتخابات و انتصاب مدیران بومی، تعصبات قومی قبیله ای مردم استان، تعیین کننده و سرنوشت ساز بوده است و البته سرنوشت سازی آن نه در جهت ترقی و پیشرفت جوانان شایسته استان، بلکه در جهت منفی آن می باشد.

تعصبات قومی قبیله ای از پیشرفت، ترقی و توسعه استان و علی الخصوص جوانان نخبه آن، گوی سبقت گرفته و سرعت آن هر لحظه در حال افزایش هم می باشد و همانند سنگی بزرگ سد راه پیشرفت استان و جوانان شایسته این استان است.

همه ما فراموش کرده ایم یا خود را به فراموشی زده ایم که این روندی که در پیش گرفته ایم به بیراهه خواهد رسید؟! بله وقتی روند بجای تعصب به استان جای خود را به روند تعصب لر و عرب و شوشتری و دزفولی و…بدهد؟؟؟باید هم انتظار بیراهه را داشت؟! آیا ما نمی دانیم همه جزء یک استان هستیم؟! آیا ما نمی دانیم همه ما در زیر یک سقف بنام خوزستان ، زندگی می کنیم؟! آیا ما نمی دانیم با این روندی که در پیش گرفته ایم، جوانان تحصیل کرده و نخبه شهرمان را، با دستان خودمان به ورطه سقوط هدایت می کنیم؟! آیا ما نمی دانیم با این روند در پیش گرفته شده به استانمان که غنی و پر بار است ظلم می شود؟! آیا ما نمی دانیم تعصبات بی جا و افراطی موجب عقبگرد و نه پیشرفت خود و شهرمان را بدنبال دارد؟! آیا ما نمی دانیم با این روندی که در پیش گرفته ایم عرصه را برای مدیران بومی تنگ کرده و آن را دو دستی تقدیم مدیران غیر بومی کرده ایم؟! 

همشهریان عزیز اگر جواب همه ما به این سوالات بله می باشد پس چرا خود مسبب بوجود آمدن آنها می شویم؟ بیایید دست کسانی که سعی در این دارند ما را به جان همدیگر بیندازند کوتاه کرده و این را هم بدانیم که تمامی جوانان شهرمان شایسته و با ارزش هستند و بیایم قدر آنها را بدانیم و بیایم با خود بیندیشیم که از اینگونه چالشها سود و منفعتی دائمی نصیب هیچکس نخواهد شد.

در آخر اینکه سعی کنیم گذشته را فراموش کنیم و به ارزش جوانانمان و ارزش شهرمان پی ببریم و از این بیشتر به این ظلم دامن نزنیم، چون ما بصورت ناخودآگاه در دور باطلی افتاده ایم که اگر خود نخواهیم، شاید به این زودی ها پایانی نداشته باشد، پس بیایید به خود آئیم و به این ظلم بزرگ پایان دهیم.

خوشحالم که عزیزانی هستند در شهرمان جدای از تعصبات قومی بدنبال ایجاد ارتقا مبلمان شهری هستند که در واقع خانه دوم آنهاست.
متاسفانه عده‌ای در حال تبدیل انتخابات شوراهای شهر به انتخاباتی قومی و قبیله‌ای هستند که این امر معایب و شاید بتوان گفت چالش های فراوانی دارد، از آن جمله:
۱. ایجاد تنش و حتی درگیریهای فیزیکی که در مورد شورا این اتفاقات میتواند پررنگ تر و خطرناک تر باشد.
۲.عدم راهیابی افراد متخصص و مجرب به شورا و ورود افراد حاشیه دار و دارای عدم کارآمدی کافی.
۳. سوءاستفاده افراد خاص جهت منافع شخصی وقتی اکثریت شورا از طایفه خاص باشد و مدیون بودن شورای طایفه ای به افراد خاص.

لذا به عنوان فردی از این جامعه و شهر و استان وظیفه خود میدانم تا مانع این حرکت پوپولیستی و خطرناک شوم.

دو استکان چای داغ