تصویری از شکایت نامه دولت عراق از ایران
تصویری از شکایت نامه دولت عراق از ایران

برخی رسانه‌ها شکایت دولت عراق را از ایران تکذیب کرده بودند.

تصویری از شکایت نامه دولت عراق از ایران