تشخیص پاره شدن تسمه تایم خودرو
تشخیص پاره شدن تسمه تایم خودرو

پاره شدن تسمه‌تایم بیشتر در حال حرکت مخصوصا در جاده رخ می دهد، پس اگر در حال حرکت ماشین خاموش شد به هیچ عنوان مجددا استارت نزنید.

پاره شدن تسمه‌تایم بیشتر در حال حرکت مخصوصا در جاده رخ می دهد، پس اگر در حال حرکت ماشین خاموش شد به هیچ عنوان مجددا استارت نزنید.

اقتصاددان: با یه حرکت ساده میتوانید بفهمید تسمه پاره شده است یا خیر و از چند میلیون تومان خسارت به موتور در هنگام استارت زدن جلوگیری کنید.

اگر این اتفاق افتاد به هیچ عنوان استارت نزنید . ماشین را در دنده یک گذاشته و هُل داده اگر ماشین در دنده بود و حرکت کرد تسمه پاره شده و باید یدک کش خبر کنید و اگر ماشین حرکت نکرد یعنی تسمه سالم است.

این تجربه فنی رو به دیگر دوستان انتقال دهید تا با یک یا چند استارت بی مورد موتور اتومبیل را نابود نکنند.