بورس در مدار صعود
بورس در مدار صعود

امروز 27 فروردین 1400 معاملات بازار سهام شاهد افزایش متوسط یک درصدی شاخص ها بود.

امروز ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ معاملات بازار سهام شاهد افزایش متوسط یک درصدی شاخص ها بود.

اقتصاددان: شاخص ها در بورس و فرابورس با روند روبه رشد روز نخست کاری هفته را آغاز کردند. شاخص کل بورس با افزایش ۱۳٫۵ هزار واحد (معادل ۰٫۹۳۶ درصد) در نقطه ۱٫۴۶۷ میلیون واحد ایستاد. شاخص کل هم وزن در بورس با ۴٫۶ هزار واحد (معادل ۱٫۲۲ درصد) در نقطه ۳۸۷٫۶ هزار واحد ایستاد.

در بورس نمادهای فولاد، فملی، پارسان، شتران، رمپنا، اخابر و شبندر بیشترین تاثیر را در شاخص کل بورس داشتند. فخوز، پاکسو، تملت، ذوب، کاوه، وبصادر و غشصفا با بیشترین کاهش ارزش بازار در بورس روبه رو بود. در فرابورس شاخص کل فرابورس با ۲۰۹ واحد افزایش در نقطه ۲۰٫۲ هزار واحد ایستاد. آریا، شگویا، شاوان، مارون و کزغال بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فرابورس داشتند. وسپهر، دماوند، اعتلا، اتکای، غویتا، شجم و قشیر نیز با بیشترین کاهش ارزش بازار در فرابورس روبه رو بود.

حقیقی ها روز اول پولهایشان را آوردند

ارزش کل معاملات در معاملات امروز ۱۱٫۵ همت بود که ارزش معاملات خُرد سهام ۵ همت برآورد شد. حقیقی ها در معاملات امروز ۱۶۹٫۸ میلیارد تومان وارد بازار سهام و ۱۵۴٫۶ میلیارد تومان از صندوق های با درآمد ثابت خارج کردند. سرانه معامله حقیقی ها هم به نفع خریداران بود. بدین ترتیب سرانه خرید حقیقی ها ۳۳ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ها ۲۶٫۴ میلیون تومان بود.

ارزش صف های خرید نیز از ۱٫۳۶ همت به ۷۳۵٫۲ میلیارد تومان رسید. ارزش صف های فروش نیز از ۳۳٫۸ میلیارد تومان به ۷۱٫۳ میلیارد تومان رسید. بررسی صف های خرید و فروش نشان میدهد که ۱۹۱ نماد با صف خرید و ۱۷ نماد با صف فروش روبه رو بود.

بیشترین ورودی پول حقیقی ها هم در نمادهای وتوصا با ۹۶٫۶ میلیارد تومان، آریا با ۲۰٫۶ میلیارد تومان، شکام با ۱۶٫۲ میلیارد تومان، ورنا با ۱۵٫۷ میلیارد تومان و وگردش با ۱۴٫۳ میلیارد تومان و بیشترین خروجی پول هم در نمادهای فولاد با ۲۸٫۶ میلیارد تومان، فملی با ۲۴٫۸ میلیارد تومان، دارایکم با ۱۳٫۹ میلیارد تومان، بپاس با ۱۳٫۷ میلیارد تومان و پالایش با ۱۳٫۶ میلیارد تومان بود.

حقوقی ها هم در نمادهای خگستر، ملت، خودرو، وبصادر و خساپا بیشترین موقعیت خرید و در نمادهای وساپا، شتران، شستا و ورنا بیشترین موقعیت فروش ایجاد کردند.

تک سهمی که در بورس ۵ درصد سود داد

بیشترین نسبت حجم به شناوری برای نماد یارا با ۲۲٫۶ درصد بود. همچنین در معاملات امروز ۲۴۸ نماد بیش از ۲٫۵ درصد افزایش قیمت و ۹۲ نماد بیش از ۲٫۵ درصد کاهش قیمت داشتند.

در بورس، کفپارس با ۵ درصد بیشترین بازدهی و غشصفا با ۴٫۲۶ درصد بیشترین کاهش قیمت روبه رو بود. بیشترین حجم معاملات برای نمادهای شستا، خگستر، خساپا، خودرو، خبهمن، ورنا و وساپا بود. خودرو، سرمایه گذاری ها، شیمیایی، فلزات اساسی و فرآورده نفتی برترین گروه های صنعت ار لحاظ ارزش معاملات بود.

در فرابورس نیز تلیسه با ۴٫۹۹ درصد بیشترین بازدهی و دماوند با ۴٫۰۵ درصد بیشترین کاهش قیمت روبه رو بود. بیشترین حجم معاملات هم برای نمادهای کرمان، تجلی، کارا، ثبات و ومعلم بود.

 بورس در مدار صعود

 بورس در مدار صعود