بودجه بخش کشاورزی و کفش های مهمان
بودجه بخش کشاورزی و کفش های مهمان

بخش کشاورزی در بودجه ۱۴۰۲ لهستان بی دفاع در برابر ارتش هیتلر است.

سیّدیعقوب موسوی
دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی و بیوانرژیست

آورده‌اند که شخصی به مهمانی دوست خسیس خود رفت. به محض این که مهمان وارد شد، میزبان پسرش را صدا زد و گفت: پسرم امروز مهمان عزیزی داریم، برو و نیم کیلو از بهترین گوشتی که در بازار است برای او بخر.
پسر رفت و بعد از ساعتی دست خالی بازگشت. پدر از او پرسید: پس گوشت چه شد؟!
پسر گفت: به نزد قصاب رفتم و به او گفتم از بهترین گوشتی که در مغازه داری به ما بده.
قصاب گفت: گوشتی به تو خواهم داد که مانند کره باشد.
با خودم گفتم اگر این طور است پس چرا به جای گوشت کره نخرم؟!! پس به نزد بقال رفتم و به او گفتم: از بهترین کره ای که داری به ما بده.
او گفت: کره ای به تو خواهم داد که مثل شیره ی انگور باشد، با خود گفتم اگر این طور است چرا به جای کره شیره ی انگور نخرم؟!! سپس به قصد خرید آن وارد دکان شدم و گفتم از بهترین شیره ی انگورت به ما بده، او گفت: شیره ای به تو خواهم داد که چون آب صاف و زلال باشد، با خود گفتم اگر این طور است چرا به خانه نروم؟!! زیرا که ما در خانه به قدر کفایت آب زلال و پاکیزه داریم و این گونه بود که دست خالی برگشتم.
پدر گفت: چه پسر زرنگ و باهوشی هستی؛ اما یک چیز را از دست دادی، آن قدر از این مغازه به آن مغازه رفتی که کفشت مستهلک شد.
پسر گفت: نه پدر، کفش های مهمان را پوشیده بودم!!

حال همین حکایت ما و بودجه ۱۴۰۲ است و وقتی که بودجه را دیدم بخش کشاورزی نقش همین کفش های مهمان که برای همه خرج و مستهلک می شود و برنامه نویسان نقش همان میزبان خسیس و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و مردم نقش همان مهمان را دارند !!!
امیدوارم مجلس محترم شورای اسلامی با دیدی واقع بینانه به مسائل و مشکلات معیشتی مردم و اهمیت کاهش تورم در مواد غذایی و نگاه ویژه به سفره ایرانیان به بودجه بنگرد و اهمیت بسیار بالای امنیت غذایی و آرامش ملت ایران در سال پیش روی و توجه به تولیدات داخل و تأمین خوراک مردم را در این جنگ سرتاسر اقتصادی به خوبی درک کرده و از یکی از سختکوش ترین وزرای اقتصادی کابینه و وزارت پایه ای تولیدی برای برافراشتن پرچم اقتدار و عظمت ایران اسلامی، حمایت و پشتیبانی تمام و کمال نمایند.

  • نویسنده : دکتر سیدیعقوب موسوی سردبیر اقتصاددان