برای زاگرس و البرز زارعی، تجهیزات نبود؟
برای زاگرس و البرز زارعی، تجهیزات نبود؟

زاگرس و البرز می سوخت؛ تجهیزات نبود! فریادرسی نبود! این عاشقان ایران با دست خالی به آتش می زدند تا شاید بلوطی زنده بماند و تیهویی و ماری جان در ببرد. اما از پریروز که خبر کمک آتش‌نشانی وزارت دفاع به ترکیه آمده، قلب همه دوستداران ایران عجیب شکسته شد، نه این که از کمک […]

زاگرس و البرز می سوخت؛ تجهیزات نبود! فریادرسی نبود!

این عاشقان ایران با دست خالی به آتش می زدند تا شاید بلوطی زنده بماند و تیهویی و ماری جان در ببرد.

اما از پریروز که خبر کمک آتش‌نشانی وزارت دفاع به ترکیه آمده، قلب همه دوستداران ایران عجیب شکسته شد، نه این که از کمک برای نجات طبیعت ترکیه ناراحت باشند، که چنین نیست، نجات هر درختی در هر گوشه ی زمین برایشان ارزشمند است.

دلشکسته اند برای این نگاه نابرابر به وطن!

دلشکسته اند که چرا وقتی صدای سوختن زاگرس و بی پناهی زیستمندان آمد، وزارت دفاع از این تجهیزات برای نجاتش استفاده نکرد.

چطور برای سوختن زاگرس به تماشا نشستند؟

چرا ترکیه آری و ایران نه؟

بخدا درد دارد.