بجای واژه حکمرانی بگوییم حکمروایی
بجای واژه حکمرانی بگوییم حکمروایی

چنانچه مستحضرند واژه Governance به معنی حکومت کردن (Government) نیست و بیشتر به معنی فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری و سیاستگذاری و برنامه ریزی است.

چنانچه مستحضرند واژه Governance به معنی حکومت کردن (Government) نیست و بیشتر به معنی فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری و سیاستگذاری و برنامه ریزی است.

اقتصاددان: کلمه Governance در زبان پارسی به اشکال مختلف ترجمه شده است نظیر:
حکمرانی ، حکمروایی ، حکمفرمایی، زمامداری ، نظام تدبیر، نظام یاوری و …

با توجه به این که واژه ” حکمرانی ” ( راندن حکم و دستور دادن) حالت دستوری و آمرانه داشته و رویکرد بالا به پایین را تداعی می کند، بهتر است از کلمه ” حکمروایی ” ( روا و سزاوار بودن حکم) استفاده کنیم که رویکرد مشارکتی و استفاده از خِرد جمعی را می‌رساند.

بدیهی است، یک حکم، زمانی رواست و قابل پذیرش عمومی که همه دست اندرکاران کلیدی و ذینفعان در فرآیند تهیه و تدوین آن حکم یا سیاست یا برنامه نقش داشته باشند و نظرات و دغدغه های ایشان به نوعی لحاظ شده باشد.
مطمئنا چنین حکمی ، در مرحله اجرا و پیاده شدن، کمترین مقاومت را خواهد داشت.

خواهشمند است از این به بعد در هر حوزه ای (موضوعات مرتبط با آب، محیط زیست، جنگل، مرتع، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، رسانه و …) از واژه حکمرانی استفاده نکنیم و بجای آن بگوییم حکمروایی (روا بودن حکم)