با وجود کاهش نرخ بیکاری، تعداد شاغلین بیش از یک میلیون نفر کاهش یافت
با وجود کاهش نرخ بیکاری، تعداد شاغلین بیش از یک میلیون نفر کاهش یافت

بنابر گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در سال ۹۹ با کاهش۱.۱ درصدی به ۹.۶ درصد کاهش یافته‌است؛ این در حالی است که جمعیت شاغلین در این سال برابر با ٢٣ میلیون و ٢٦٣ هزار نفر بوده که نسبت به سال ۹۸ بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته است.

بنابر گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در سال ۹۹ با کاهش۱.۱ درصدی به ۹.۶ درصد کاهش یافته‌است؛ این در حالی است که جمعیت شاغلین در این سال برابر با ٢٣ میلیون و ٢۶٣ هزار نفر بوده که نسبت به سال ۹۸ بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته است.

اقتصاددان: براساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۹ برابر با ٩,۶ درصد بوده‌است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (١٣٩٨) ، ١.١ درصد کاهش یافته است.

با وجود کاهش نرخ بیکاری، تعداد شاغلین بیش از یک میلیون نفر کاهش یافت

در سال ١٣٩٩، به میزان ۴١,٣ درصد جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٨) ٢.٨ درصد کاهش یافته است.

بنابراین کاهش نرخ بیکاری در سال گذشته بیش از آنکه به دلیل افزایش اشتغال باشد، به دلیل کاهش نرخ مشارکت و خروج افراد از بازار کار بوده‌است. جمعیت شاغلین ١۵ ساله و بیشتر در سال ١٣٩٩، برابر با ٢٣ میلیون و ٢۶٣ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٩، بخش خدمات با ۴٩,٣ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣,٣ درصد و کشاورزی با ١٧.۴ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله حاکی از آن است که ٢٣,٧ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٩ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات سالانه نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٨) ٢.٣ درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣۵ ساله در سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد که ١۶,٧ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد حاکی از آن است که- این نرخ نسبت به سال ١٣٩٨، به میزان ١.٢ درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر دارای اشتغال ناقص در سال١٣٩٩ نشان می‌دهد که ٩,۵ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣۴.۴ درصد از شاغلین ١۵ ساله و بیش‌تر، ۴٩ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۹.۶ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. همچنین بر اساس فاصله اطمینان ۹۵%نرخ بیکاری کل کشور بین ۹.۴ درصد تا ۹.۹ درصد با نقطه مرکزی۹.۶درصد بدست آمده است؛ بدین معنی که این فاصله با اطمینان ۹۵ درصد، مقدار واقعی نرخ بیکاری کل کشور را در بر می‌گیرد. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان میدهد که این شاخص، نسبت به سال قبل (۱۳۹۸)، ۱.۱ درصد کاهش داشته است.

با وجود کاهش نرخ بیکاری، تعداد شاغلین بیش از یک میلیون نفر کاهش یافت

برر سی نرخ بیکاری جوانان ۳۴-۱۵ ساله حاکی از آن است که ۲۳.۷درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ساله کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به سال گذشته ۲.۳ درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۳۵-۱۸ساله حاکی از آن است که ۱۶.۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییـرات نرخ بیکاری گروه سنی ۳۵-۱۸ ساله کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری فارغ التحصیل آموزش عالی، نشان می‌دهد ۱۴.۲ در صد جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده‌ا‌ند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییـــرات این نرخ حاکی از آن است که نسبت به سال قبل ۲.۵درصد کاهش داشته است.

سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ۹.۵در صد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط رو ستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل ۰.۴ در صد کاهش داشته است.

در سال ۱۳۹۹ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۳۸.۹در صد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل ۲.۷ درصدکاهش داشته است.

همچنین، نتایج گویای آن است که در سال ۱۳۹۹،سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۵درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر ا ست. با بررسی تغییرات مشاهده می‌شود، این شاخص نسبت سال قبل ۰.۳درصد افزایش داشته است.

همچنین در میان استان‌های کشور، کمترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به خراسان جنوبی (۶.۲ درصد)، ایلام (۶.۷ درصد)، تهران (۷.۲ درصد)، مازندران، زنجان و سمنان (۷.۵ درصد) است. استان‌های چهار محال و بختیاری و لرستان (۱۵.۲ درصد)، کرمانشاه (۱۴.۹ درصد)، کردستان (۱۴ درصد) بالاترین نرخ بیکاری را داشتند.

با وجود کاهش نرخ بیکاری، تعداد شاغلین بیش از یک میلیون نفر کاهش یافت