ایل به خواب رفته ما
ایل به خواب رفته ما

ایل ما بختیاری، ایلی به خواب رفته است، آنگاه که فعالین اجتماعی آن، در نقد خاندان های سیاسی سخنی می گویند و به بدترین شکل، توسط کارچاق کن های سیاسی و متعصبین قومی مورد تهدید، تهمت و اتهام قرار می گیرند.

ابوالفضل بابادی شوراب

ایل ما بختیاری، ایلی به خواب رفته است، آنگاه که فعالین اجتماعی آن، در نقد خاندان های سیاسی سخنی می گویند و به بدترین شکل، توسط کارچاق کن های سیاسی و متعصبین قومی مورد تهدید، تهمت و اتهام قرار می گیرند.

البته بخشی از دستمال بدستان الیگارش های بختیاری هم در برابر پرسش های تقریبا به حق فعالین اجتماعی، به سفسطه روی آورده و در پاسخ به چرایی بی تفاوتی و بی عملکردی نسبت به وضعیت ایل، سئوال را با سئوال پاسخ می دهند و خطاب به شهروند منتقد ایل می گویند تو خودت برای ایل چه کرده ای؟و در اینجا ما باید پاسخ بدهیم که چکاره ی ایل بوده ایم؟ ما در کجای مدیریت و قدرت قرار داشته ایم که می توانستیم کاری برای ایل انجام بدهیم و کوتاهی کرده ایم؟

بهر ترتیب فعالان اجتماعی که در جهت پویایی، پیشرفت و انتفاع جامعه ایلی باید طلبکار الیگارش ها و صاحب نفوذان در ایل باشند، توسط سفسطه بازی کارچاق کن ها و متعصبین کور قومی، ظاهرا بدهکار روانه خانه خود می شوند و گویی بجای آن الیگارش ها، این روزنامه نگاران و فعالین رسانه ای طرفدار ایل، سالهاست که نماینده بختیاری در قدرت سیاسی بوده اند!

و کسی هم نمی پرسد که چرا الیگارش ها که به نمایندگی از ایل و با رای، حمایت و پشتوانه ایل، پست و مقام می گیرند، وقتی بر مسند می نشینند تنها ملی فکر می کنند؟آیا امکان پذیر نبود کمی محلی، منطقه ای، بختیاری و زاگرسی می اندیشیدند؟تا چنین شرایط اسفبار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی در مقایسه با بقیه کشور، برای ایل و کل زاگرس پیش نمی آمد؟

بله ما ایل به خواب رفته ایم چرا که این پرسش ها را نمی کنیم تا مبادا توسط کارچاق کن ها، مورد تهمت و توهین و تهدید قرار نگیریم و بعد گلایه می کنیم که چرا کرمان و شیراز و یزد و اصفهان و تبریز هر روز بهتر می شوند، اما مسجدسلیمان، ایذه، الیگودرز و اردل و کوهرنگ و فریدن و باغملک و لالی و اندیکا، هر روز عقب تر می روند. چون ما بدون انتقاد و مطالبه گری، اجازه می دهیم الیگارش ها نسبت به ایل بی تفاوت باشند و ما را با همان قناعت ذاتی و اجدادی مان، در عقب ماندگی تاریخی نگه دارند!

پی نوشت: منظور از الیگارش های بختیاری، همان خاندان های سیاسی پر نفوذ در ایل بختیاری می باشد.