کاهش فساد اداری با استفاده از هوشمند سازی و IT
کاهش فساد اداری با استفاده از هوشمند سازی و IT

فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند بر کاهش فساد اداری تاثیر بگذارد ؟ امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال تبدیل شدن به محور اصلی و شکل دهنده قدرت رقابت پذیری ملی کشورها است . تجربه تاریخی اخیر در عرصه پیشرفت های اقتصادی نشان می دهد هر زمان که کشورهای توسعه یافته به سوی توسعه مرزهای فناوری گام برداشته اند.

زهره آزادفلاح ؛ دکترای تخصصی ( ph.D ) برنامه ریزی شهری  ( قسمت اول )

اقتصاددان: فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند بر کاهش فساد اداری تاثیر بگذارد ؟ امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال تبدیل شدن به محور اصلی و شکل دهنده قدرت رقابت پذیری ملی کشورها است . تجربه تاریخی اخیر در عرصه پیشرفت های اقتصادی نشان می دهد هر زمان که کشورهای توسعه یافته به سوی توسعه مرزهای فناوری گام برداشته اند. این فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده که نقشی حیاتی را برای ادامه نوآوری ها در خلق فرآیندها و محصولات جدید و در نتیجه ایجاد مزیت رقابتی بر عهده داشته است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات با در اختیار قرار دادن منابع فراوان اطلاعاتی و دانشی ، علاوه بر اینکه زمینه یادگیری و همچنین دسترسی به بازارهای جدید را فراهم می آورد، بلکه با افزایش بهره وری و در نتیجه توسعه اقتصادی این دسته از کشورها، نقشی کلیدی را در کاهش فقر و بهبود سطح زندگی و ایجاد فرصت های جدید ایفا می کند .

در شرایط کنونی که اقتصاد جهانی با چالش های متعددی روبه رو است، نباید از قابلیتهای بسیار زیاد ICT در رشد و نوآوری غافل ماند. فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان مدت و بلند مدت از نقش حیاتی و بسیار مهمی در تسهیل فرآیند بهبود شرایط اقتصادی و همچنین ایجاد قدرت رقابت پذیری ملی برخوردار است .

همین طور تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت به اثبات رسیده است . در جهت کنترل فساد ، روش ها و ابزارهای مختلفی ارائه شده است، اما ادعا می شود مهم ترین و موثرترین مانع اصلی فساد، شفافیت است . بنابراین هر نوع استراتژی ضد فساد که در جهت تقویت شفافیت مدیریت دولتی حرکت نمی کند ، محکوم به شکست است. یکی از مواردی که در سالهای اخیر برای کنترل و کاهش فساد در مدیریت دولتی مدنظر قرار گرفته ، دولت الکترونیک است.

ادامه دارد …..