انتصابات احتمالی خوزستان در هفته آینده
انتصابات احتمالی خوزستان در هفته آینده

شنیده های خبرگزاری اقتصاددان از منابع مطلع در خوزستان، حکایت از آن دارد که در هفته آینده دو انتصاب در مدیریت استان خوزستان صورت می گیرد. گفته می شود که مجتبی ظفری از پرسنل وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی بجای ارسلان غمگین، عهده دار مدیرکلی کار و امور اجتماعی خوزستان را برعهده خواهد گرفت. […]

شنیده های خبرگزاری اقتصاددان از منابع مطلع در خوزستان، حکایت از آن دارد که در هفته آینده دو انتصاب در مدیریت استان خوزستان صورت می گیرد.

گفته می شود که مجتبی ظفری از پرسنل وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی بجای ارسلان غمگین، عهده دار مدیرکلی کار و امور اجتماعی خوزستان را برعهده خواهد گرفت.

همچنین مهرداد کوچکی از پرسنل وزارت کشور نیز برای مدیرکلی امور روستاها و شوراهای استانداری خوزستان، انتخاب شده است.