امیرعبداللهیان: پیام ها بین ایران و آمریکا همچنان در حال مبادله است
امیرعبداللهیان: پیام ها بین ایران و آمریکا همچنان در حال مبادله است

امیرعبداللهیان گفت: مراجعات به نمایندگی های ایران کاهش نیافته بلکه شاهد رشد مراجعه ایرانیان برای انجام امور کنسولی و سفرها به ایران هستیم؛ به زودی قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور را در دولت در دستور کار داریم و امیدواریم ایرانیان برای آبادی بیشتر سرزمین مادری خود تلاش کنند.

امیرعبداللهیان گفت: مراجعات به نمایندگی های ایران کاهش نیافته بلکه شاهد رشد مراجعه ایرانیان برای انجام امور کنسولی و سفرها به ایران هستیم؛ به زودی قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور را در دولت در دستور کار داریم و امیدواریم ایرانیان برای آبادی بیشتر سرزمین مادری خود تلاش کنند.

اقتصاددان: وزیر امور خارجه درباره گفت و گوهای احیای برجام اظهار داشت: با وجود رفتار غربی ها در هفته های اخیر، گفت و گوها با طرف آمریکایی از طریق اتحادیه اروپا و برخی واسطه ها در دستور کار قرار داشت؛ ضمن آنکه از خطوط قرمز خود عبور نکردیم.

امیرعبداللهیان گفت: مراجعات به نمایندگی های ایران کاهش نیافته بلکه شاهد رشد مراجعه ایرانیان برای انجام امور کنسولی و سفرها به ایران هستیم؛ به زودی قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور را در دولت در دستور کار داریم و امیدواریم ایرانیان برای آبادی بیشتر سرزمین مادری خود تلاش کنند.