اقشار آسیب پذیر جامعه  نباید هزینه تصمیمات بخشی را بپردازند
اقشار آسیب پذیر جامعه  نباید هزینه تصمیمات بخشی را بپردازند

 اقتصاددان :امروز آقای فرهاد دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای گزارش عملکرد و بررسی کارنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین ابعاد مختلف فعالیت بورس در هیئت عالی نظارت حضور یافت. در این باره می توان به چند نکته اشاره داشت: ۱. تصمیمات و سیاست های دولت می بایست به صورت یک […]

 اقتصاددان :امروز آقای فرهاد دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای گزارش عملکرد و بررسی کارنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین ابعاد مختلف فعالیت بورس در هیئت عالی نظارت حضور یافت.

در این باره می توان به چند نکته اشاره داشت:
۱. تصمیمات و سیاست های دولت می بایست به صورت یک منظومه جامع و با در نظر گرفتن همه تبعات و پیامدها اتخاذ گردد.

۲. قابل پذیرش نیست که اقشار آسیب پذیر جامعه هزینه تورم افسار گسیخته، فشارهای اقتصادی و تصمیمات بخشی را بپردازند.

۳. یک حکمرانی مردمی مکلف است نگهبان سرمایه های مردم باشد و برای افزایش ثروت شان بکوشد! برای تحقق این مهم بورس هم می تواند ابزاری کارا و موثر باشد اما دسترنج و اندوخته آحاد جامعه را باید با محوریت تولید به سود سرشار هدایت کرد، تا مردم به دستاورد مالی مناسب و نظام اقتصادی به ثبات و امنیت برسند.

 

  • منبع خبر : تابناک