افزایش خروج پول از بورس
افزایش خروج پول از بورس

در مجموع کل هفته اخیر 622 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 124 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش رشد 48 درصد داشته است.

در مجموع کل هفته اخیر ۶۲۲ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۱۲۴ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش رشد ۴۸ درصد داشته است.

اقتصاددان: در اولین روز کاری هفته اخیر روند خروج پول ادامه داشت و ۲۸۸ میلیارد تومان از بازار خارج شد. در روزهای یکشنبه و دوشنبه این روند ادامه داشت.

اما روز سه‌شنبه پول حقیقی وارد شد و ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی ۹۵ میلیارد تومان شد. روز چهارشنبه نیز ۸۱ میلیارد تومان ورود سرمایه ثبت شد.

در مجموع کل هفته اخیر ۶۲۲ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۱۲۴ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش رشد ۴۸ درصد داشته است.

رکوردداران خروج پول حقیقی

بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در روز شنبه به های وب، خساپا و خگستر اختصاص داشت و روز یکشنبه وامید، وای بو و فمراد بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. روز دوشنبه نیز های وب، فولاد و خساپا بیشترین خروج پول را به خود اختصاص دادند.

روز سه‌شنبه نیز مبین، های وب وبپاس بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند و حکشتی، سمگا و خزامیا بیشترین ورود پول را داشتند.

در روز چهارشنبه های وب، فارس، بپاس و خساپا در صدر جدول خروج پول قرار داشتند و بیشترین ورود پول به نماد تازه وارد استقلال اختصاص داشت.

 افزایش خروج پول از بورس