اصلاح قیمت ها یکی از حلقه های اصلاحات اقتصادی
اصلاح قیمت ها یکی از حلقه های اصلاحات اقتصادی

http://www.eqtesaddan.ir/87965-2/

اقتصاد و به طور کلی وضعیت مالی یک شرکت موسسه و یک کشور یکی از حساسترین مقوله هایی است که با آن سروکار داریم به لحاظ اینکه تأثیر آن سبب تغییراتی روی عناصر حاکمیتی دیگر می گردد. مدیریت اجزای اقتصاد و اصلاحات اقتصادی یک کشور از حساسیت های بالایی نسبت به عناصر دیگر حاکمیتی یک کشور دارد.
چون ضریب تغییرات آن بالاست در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور به گفته همه اقتصاددان ها و وضعیت معیشتی مردم دچار چالش‌های جدی شده است و دولت‌ها به فراخور سعی کرده‌اند به این مشکل نزدیک شوند. برخی دولت ها با تک نرخی کردن نرخ ارز، برخی با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بنیان ها اقتصادی و برخی با وضع یارانه ها در این عرصه زورآزمایی کرده‌اند .دولت سیزدهم با اصلاح قیمت بیشتر کالاها و کالاهای اساسی بخت خود را از این طریق به ورطه آزمایش گذاشته است. در حال حاضر یک اقدام به تنهایی سبب جراحی و درمان بیماری اقتصادی کشور نمی گردد. بنابراین مجموعه‌ای از اقدامات لازم است که یکی از آنها جهانی کردن قیمت ها است که این موضوع خود الزام افزایش درآمدها و هماهنگ کردن درآمدها را به درآمدهای جهانی می طلبد. از طرفی اولویت بندی اجزای اصلاحات اقتصادی باید رعایت شود مثل ورود سرمایه گذاری به بخش هایی که مزیت اقتصادی در آنها وجود دارد بسیار ضروری است مزیت بخش توریسم و گردشگری بخش دانش‌بنیان‌ها و … نیز از الزامات دیگر این فرایند است. شرایط سیاسی کشور ، تحریمها و عدم ارتباط موثر با کشورهای موثر خلا هایی در این عدم موفقیت بوده است.کوچک‌کردن دولت ،عملیاتی کردن بودجه و بازنگری سیستم مالیاتی و فراگیر کردن آن از الزامات دیگر اصلاحات اقتصادی است بازنگری در معافیت ها با وارد کردن تمام ارکان حاکمیتی به دایره مودیان مالیاتی و شفافیت مالی یک حرکت انکار ناپذیر است. ایجاد سیستم های ممیزی مستقل از قبیل دادگاه قانون اساسی مرکز آمار و اطلاعات مستقل و دیوان عالی مستقل ، حتماً ازدیگر الزامات اصلاحات اقتصادی است ، در غیر اینصورت سرمایه اجتماعی اصلی ترین بستر اصلاحات
اقتصادی تاب هرگونه حرکت های دفاعی و غیر علمی را نخواهد آورد.

  • نویسنده : نادر کریمی