اسلامیزه کردن بانکداری ربوی
اسلامیزه کردن بانکداری ربوی

تردیدی ندارم که یکی از اصلی ترین ادله نابسامانی اوضاع فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر، سیاست های اقتصادی مولد فقر و افزایش فقیران است

تردیدی ندارم که یکی از اصلی ترین ادله نابسامانی اوضاع فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر،
سیاست های اقتصادی مولد فقر و افزایش فقیران است
و
در این میان ،
سهم نظام بانکی مبتنی بر ساز و کار محوری «بهره »های عمدتا بیش از بیست درصدی ،
تعیین کننده و اساسی بوده و می باشد.

از سوی دیگر تنها قانونی که بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با امور اقتصادی تصویب شد
و
نشانی از استثمار ستیزی اسلام داشت
قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲بود
که حتی
برای یک روز هم در ایران اجرائی نشد ،
زیرا مقامات بانکی کشور ،
قانون را از طریق جایگزینی آئین نامه های منحرف از قانون ،
در همان شاهراه بانکداری ربوی استحاله کردند
و
رسم رباخواری مدرن را
در زر ورق جعلی «سود » ،
در ایران اسلامی آنچنان ماندگار نموده
و
عمق بخشیدند
که هیچ دشمنی آشکار و پنهانی با « اسلام» ،
نمی توانست
اینگونه آبرو و حیثیت اسلام را ببرد
و آن را
توجیه گر یک نظام بانکی استثماری
و
ویرانگر معرفی نماید!.

، نظامی که در آن رباخواران ،
رفعت گرفتند
و
عاملان کار،
در شرمندگی ناشی از عدم امکان تامین قوت لایموت بستگان ماندند،
و
به اسارت دائمی فقر در آمدند .

با این حال،
نکته عجیب این است که در این روزها ،
و در بحبوحه گرفتاری های کشور ،
کسانی در مجلس ،
بدون عنایت به آن غبن غیر قابل توصیف کشور ناشی از استمرار ربوی سیستم بانکی ،
در حال تلاش برای نهائی کردن قانونی هستند
که تمامی
اعوجاجات و انحرافات عمدتا آگاهانه
سی و شش سال گذشته
را قانونی می کند
و
خواسته یا ناخواسته
در مقابل نفوذ سرمایه داران زالو صفت
( و نه سرمایه گزاران پاکدست)
و
پشتیبانان فکری توجیه گر رباخواری در اقتصاد گرفتار
و غیر مولد ایران امروز،
که در دهه های گذشته
بر رانت رباخواری
و
رانت وابستگی به دشمنان آگاه ایران
و
اسلام تکیه زده بودند،
تسلیم و غلبه موذیانه جریان فکری رباخوار را ، رسمیت می بخشد.

این حقیر مدعی نیست که
عمده معماران و به فرجام برندگان « طرح بانکداری جمهوری اسلامی»
به نحوی آگاهانه ،
منویات ربوی دارند
اما
با مطالعه طرح بانکداری مطرح در مجلس،
مطمئن هستم
که قاطبه آنان
نه «پول » را می شناسند
و
نه «بانک » را .

لذا
از آن بزرگواران تقاضا می کنم
حالا که در عمر مفید مجلسی خود ،
کاری اصولی برای حذف استثمار نظام بانکی نکرده اید ،
لااقل در این ماه های پایانی عمر مجلس ،
دست از رسوا کردن بیشتر اسلام
از طریق
تصویب ساز و کار های ظاهرالصلاح
و
فریبنده اسلامیزه کردن بانکداری ربوی
مندرج
در طرح بانکداری جمهوری اسلامی بر دارید.

دکتر حسن سبحانی