ارزش سهام عدالت من (۳۱خردادماه)
ارزش سهام عدالت من (۳۱خردادماه)

ارزش سهام عدالت، ۰.۳درصد افزایش یافت.

ارزش سهام عدالت، ۰.۳درصد افزایش یافت.

اقتصاددان: در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۳درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۶۶۸هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۹۵هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۳۱خردادماه)