ارزش سهام عدالت من (۲۶خردادماه)
ارزش سهام عدالت من (۲۶خردادماه)

ارزش سهام عدالت، ۰.۵درصد کاهش یافت.

ارزش سهام عدالت، ۰.۵درصد کاهش یافت.

اقتصاددان: در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۵درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۴۲۳هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۶۳۵هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۲۵۳هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۲۶خردادماه)