آشتی بانک ها با دولت؟
آشتی بانک ها با دولت؟

در یازدهمین حراج اوراق بدهی دولتی سطح خرید اوراق بدهی دولتی رشدی 600 درصدی را نسبت به هفته قبل پیدا کرد. بررسی های آماری نشان می دهد مهمترین عامل در رشد این معاملات مشارکت بالای بانکی ها در این مرحله بوده است.

در یازدهمین حراج اوراق بدهی دولتی سطح خرید اوراق بدهی دولتی رشدی ۶۰۰ درصدی را نسبت به هفته قبل پیدا کرد. بررسی های آماری نشان می دهد مهمترین عامل در رشد این معاملات مشارکت بالای بانکی ها در این مرحله بوده است.

اقتصاددان: روند اوراق بدهی دولتی در مرحله یازدهم حراج جهش قابل توجهی را ثبت کرده و به کانال ۳ هزار ملیارد تومان رسید.

در این بازار دولت اوراق بدهی را در میان مشتریان خود توزیع می کند تا از این طریق درآمدهای خود را ارتقا دهد. برخی صاحب نظران معتقدند هر چه درآمدزایی دولت از این طریق بیشتر باشد احتمال افزایش تورم در جامعه نیز کمتر خواهد بود. به همین علت به باور این دسته از کارشناسان رصد معاملات بازار در این هفته از اهمیت بالایی برخوردار است.

رشد قابل توجه فروش اوراق بدهی دولتی در مرحله یازدهم

در هفته منتهی به ۱۱ مرداد ماه در مجموع ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده و مستقیما به خزانه دولت واریز شده است. به عبارت دیگر در این هفته ۳ هزار میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه تامین شد.

این در حالی است که در دو هفته گذشته سطح خرید اوراق در کمتر از مرز هزار میلیارد تومان ثبت شده و در هفته گذشته کف خرید اوراق توسط مشتریان در این بازار رقم خورده بود. این سطح تقریبا برابر با ۴۶۰ میلیارد تومان بوده و اکنون رشدی ۶۰۰ درصدی پیدا کرده است.

نکته مهم دیگر در این بازار افت خرید بورسی ها در بازار و رشد مشارکت نهادهای مالی در بازار بوده است.

سهم بالای بانک ها در حراج یازدهم

به طور کلی مشتریان در بازار اوراق بدهی دو دسته هستند. بانک ها و بورسی ها. در دو هفته گذشته بانک ها هیچ مشارکتی در بازار به ثبت نرسانده و سهم خرید اوراق در این مشتریان صفر بود. این موضوع موجب شده بود تا بار خرید اوراق بر دوش بورسی ها باشد. در هفته اخیر اما روند معاملات معکوس شد و بورسی ها سهم به مراتب کمتری را در مقایسه با بانکها ثبت کردند.

در این هفته بانکها در حدود ۳ هزار و ۵۰ میلیارد تومان از اوراق را خریداری کردند که تقریبا ۹۵ درصد کل معاملات بوده است. این در حالی است که میزان خرید بورسی ها تنها ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که ۵ درصد فروش این هفته بوده است.

 آشتی بانک ها با دولت؟