دوشنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۸ Monday, 18 November , 2019
70 طبقه
توکیو و ساختمانِ چوبى ۷۰ طبقه (  ٣٥٠ مترى!! ) ۰۷ آبان ۱۳۹۸

توکیو و ساختمانِ چوبى ۷۰ طبقه ( ٣٥٠ مترى!! )

پروژه احداث ساختمان چوبى هفتاد طبقه (!) بزودى در توكيو آغاز مى شود. در ذهن شنونده، ساختمان چوبى ٢ يا ٣ طبقه امرى قابل تجسم است. در كشورهايي مثل كانادا و آمريكا نيز، ساختمان چوبى ٥ يا ٦ طبقه به كرات ساخته مى شود. اما ساختمان چوبى ٧٠ طبقه آنهم در شهرى زلزله خيز مانند توكيو؟!