چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Wednesday, 18 May , 2022
کارگزاران ناکارآمد | اقتصاددان
بدون تغییرات اساسی در ساخت سیاسی این امر امکان پذیر نیست 10 آبان 1398
آیا با جدا کردن کارگزاران ناکارآمد از ساخت سیاسی میتوان امیدوار به قطع رانت و قانونمندی سیستمی و رضایت عمومی شد؟

بدون تغییرات اساسی در ساخت سیاسی این امر امکان پذیر نیست

زیرا ساختار سیاسی غیر شفاف و تهی از مکانیزمهای مراقبت عمومی که همانا جامعه مدنی و احزاب مستقل و سندیکها و ngo ها باشند در هر شرایطی به سمت رانت و فساد کشیده خواهد شد