جمعه, ۷ مهر , ۱۴۰۲ Friday, 29 September , 2023
کارگزاران ناکارآمد
بدون تغییرات اساسی در ساخت سیاسی این امر امکان پذیر نیست 10 آبان 1398
آیا با جدا کردن کارگزاران ناکارآمد از ساخت سیاسی میتوان امیدوار به قطع رانت و قانونمندی سیستمی و رضایت عمومی شد؟

بدون تغییرات اساسی در ساخت سیاسی این امر امکان پذیر نیست

زیرا ساختار سیاسی غیر شفاف و تهی از مکانیزمهای مراقبت عمومی که همانا جامعه مدنی و احزاب مستقل و سندیکها و ngo ها باشند در هر شرایطی به سمت رانت و فساد کشیده خواهد شد