یکشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۰ Sunday, 25 July , 2021
طفل سرراهی | اقتصاددان
کشاورزی طفل سرراهی و بی صاحب ۳۱ تیر ۱۴۰۰

کشاورزی طفل سرراهی و بی صاحب

آنچه همیشه ذهن مرا مشغول می کند پی بردن به این که سبب چیست که نه فقط مردم کوچه و بازار بلکه مقامات هم نگاه حقارت آمیزی به بخش کشاورزی دارند و تا بحث بخش کشاورزی پیش می آید همگان پیرمردی با چهره ای سوخته و برشته از داغ آفتاب تموز و لباسی ژنده و رنگ و رو وارفته و داسی در دست و کفشی پاره در پای و عرق ریزان در کنار مزرعه گندم در ذهن متبادر می سازند که با بدبختی او را می بینند و حتماً باید بر وی دلسوزی کنند؟!!