چهارشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۳۹۹ Wednesday, 3 March , 2021
شعر | اقتصاددان
جهل دشمن اصلی زندگی است ۱۶ بهمن ۱۳۹۹

جهل دشمن اصلی زندگی است

سعدی علیه الرحمه می نویسد ؛ در سفرم به روستایی بزرگ برخوردم که هیچ کس در آن نبود ،به بیرون روستا متوجه شدم دیدم جماعت انبوهی بیرون بر تپه ای گرد درخت کهن سالی جمع اند.

جواب ابلهان خاموشی ست ۱۹ مهر ۱۳۹۹

جواب ابلهان خاموشی ست

ابوعلی سینا در سفر بود. در هنگام عبور از شهری ،جلوی قهوه خانه ای اسبش را بر درختی بست و مقداری کاه و یونجه جلوی اسبش ریخت و خودش هم بر روی تخت جلوی قهوه خانه نشست تا غذایی بخورد. خر سواری هم به آنجا رسید ،از خرش فرود آمد و خر خود را در پهلوی اسب ابوعلی سینا بست تا در خوردن کاه شریک او شود و خودش هم آمد در کنار ابوعلی سینا نشست.