چهارشنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۰ Wednesday, 23 June , 2021
سازوکار حقوقی | اقتصاددان
تقابل حقوقی ایران و آمریکا؛ سازوکار مکانیزم ماشه در برجام وجود دارد؟ ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
یادداشت اختصاصی رحمان قهرمان پور، تحلیلگر مسائل بین الملل

تقابل حقوقی ایران و آمریکا؛ سازوکار مکانیزم ماشه در برجام وجود دارد؟

ما نباید گرفتار واژه ها شویم، چون دعوا سر این مسئله نیست، بلکه ذات و هدف بند ۳۷ برجام مهم است که چنین مکانیزمی در آن طراحی شده، ولی چون به زبان حقوقی پیچیده ای طراحی شده، افرادی که با ادبیات خلع سلاح حقوق بین الملل و ادبیات موافقت نامه ها آشنا نباشند، ممکن است به همین راحتی نتوانند برداشت درستی از ماده ۳۶ و ۳۷ داشته باشند، چرا که در این ماده ها اسمی از مکانیزم ماشه به میان نیامده و برای این فرایند اسمی تعیین نشده است، بنابراین هرکسی مختار است روی این فرایند برای خود اسمی بگذارد.