جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ Friday, 17 September , 2021
ساده زیستی | اقتصاددان
مجلس و نمایندگان محترم و انقلابی، الگوی ریاضت اقتصادی و ساده زیستی ۱۲ شهریور ۱۴۰۰
شیوه های حکمرانی اسلامی

مجلس و نمایندگان محترم و انقلابی، الگوی ریاضت اقتصادی و ساده زیستی

دکتر احسان اله باقری: مجلس و نمایندگان محترم انقلابی، الگوی ریاضت اقتصادی و ساده زیستی
عده ای از صاحبنظران سیاسی اقتصادی و اهالی رسانه انتظار به حق دارند که مجلس محترم، با ساماندهی و سازماندهی هدفمند قوانین تاریخی مقابله با بداخلاقی سیاسی اقتصادی و در راستای فسادستیزی مثل شفافیت آرا و اموال مدیران و نمایندگان، تعارض منافع، افشاگری، صداقت محوری و برخورد با مدیران منحرف..، زمینه های پاکسازی و اصلاح زیر بنائی کشور را برای آیندگان به ارث بگذارد و در خصوص استقرار نظام مبتنی بر شعائر اسلامی، زمینه های ساده زیستی و پرهیز از اسراف و ریخت و پاش های حاکمیتی را در زیرساخت های نظام قانونمند و مستقر نماید.
در همین راستا، ابتدائا حذف منافع، رانت ها، امتیازات و مال اندوزی ها از نظام پارلمانی در اولویت بوده و با آغاز آن، زمینه سازی های لازم برای اصلاح سایر نهادهای حکومتی الگوسازی و ارزش گذاری شده و الگوهای پاکدستی و خدمات صادقانه و فاصله گرفتن از نفاق و تناقض گوئی در مسیر اداره کشور از کلیات تا جزئیات مناصب حکومتی زمینه سازی و فراهم می شود.