جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ Friday, 17 September , 2021
دکتر فاطمی امین | اقتصاددان
وزیر پیشنهادی صمت، پیشرو با برنامه ای قابل سنجش و ارزشیابی مدرج ۰۱ شهریور ۱۴۰۰
برنامه محوری در انتخاب وزیر صمت

وزیر پیشنهادی صمت، پیشرو با برنامه ای قابل سنجش و ارزشیابی مدرج

احسان اله باقری: برنامه جامع دکتر فاطمی امین برای وزارت صمت، الگوئی برای مدیریت برنامه محور آینده
مرکز و ساماندهی تشکیلات ارزشیابی و اعتبارسنجی معیارهای اقتصادی و مدیریتی حکومتی و خصوصی و بین المللی برای ارائه دقیق به روزترین شاخص های حکومتی و اقتصادی جهت استفاده در برنامه ریزی ها و مدیریت بر منابع و عوامل کشور از جز تا کل در تمام عملکردهای مدیریتی و اقتصادی و حاکمیتی کشور ضروری است. حوزه مأموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت گسترده و متنوع بوده و ذینفعان زیادی دارد. مسائل این بخش در سال های گذشته به گونه ای جزئی و موردی رفع شده ولی مسائل اساسی انباشته شده اند. از طرف دیگر روندهای جهانی و شتاب فزاینده فناوری های نوین، فضای کسب وکار را تغییر داده است و بخش صنعت، معدن و تجارت چالش های پیچیده و متعددی داشته و دولت سیزدهم اهداف بلندی در تولید، اشتغال و صادرات دارد؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت هم زمان با اداره امور جاری، باید به سرعت متحول شود.
تسلط بر شیوه های حکمرانی، تجربه در سیاست گذاری صنعتی و بین رشته ای، آشنایی عمیق با کسب وکارهای نوین، توانایی حل مسائل ترکیبی و پیچیده، تجربه اجرای پروژه های تحولی، توانایی استقرار سازوکارهای بین بخشی در سطح ملی ،اشراف بر سامانه های اطلاعاتی و مدیریتی و شناخت عمیق و دقیق بخش صنعت، معدن و تجارت) به ویژه در حوزه های صادرات، نظام توزیع و تنظیم بازار ،فناوری های پیشرفته، معدن و مدیریت کسب وکار( از الزامات مدیریت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
حمیدرضا خانپور، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت

 راهگشا برای تحقق اهداف اقتصادی کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک دستگاه عظیم اقتصادی – اجتماعی نقش بی بدیلی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور دارد و عملکرد مثبت آن سایر حوزه ها را نیز متنفع می کند که این مهم با تجارب و برنامه‌های پیشنهادی دکتر فاطمی امین وزیر صمت قابل تحقق […]