پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ Thursday, 2 December , 2021
خلق نقدینگى | اقتصاددان
بمباران خاموش اقتصاد ایران! 25 آبان 1400
دکتر تیمور رحمانی

بمباران خاموش اقتصاد ایران!

  ایران در گیر دشواریهایى است که در سال ١٣٩٣ آنها را عرصه هاى چالش ساز اقتصاد ایران نامیدم و بعدها بزرگانى با همان تم همایش چالش ها و ابرچالش ها براى اقتصاد ایران برگزار کردند و همه براى سخنان آتشین سخنرانان کف زدیم و همه خشنود از این همه دانش در حوزه هاى متعدد […]