دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ Monday, 20 September , 2021
برنامه محوری | اقتصاددان
وزیر پیشنهادی صمت، پیشرو با برنامه ای قابل سنجش و ارزشیابی مدرج ۰۱ شهریور ۱۴۰۰
برنامه محوری در انتخاب وزیر صمت

وزیر پیشنهادی صمت، پیشرو با برنامه ای قابل سنجش و ارزشیابی مدرج

احسان اله باقری: برنامه جامع دکتر فاطمی امین برای وزارت صمت، الگوئی برای مدیریت برنامه محور آینده
مرکز و ساماندهی تشکیلات ارزشیابی و اعتبارسنجی معیارهای اقتصادی و مدیریتی حکومتی و خصوصی و بین المللی برای ارائه دقیق به روزترین شاخص های حکومتی و اقتصادی جهت استفاده در برنامه ریزی ها و مدیریت بر منابع و عوامل کشور از جز تا کل در تمام عملکردهای مدیریتی و اقتصادی و حاکمیتی کشور ضروری است. حوزه مأموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت گسترده و متنوع بوده و ذینفعان زیادی دارد. مسائل این بخش در سال های گذشته به گونه ای جزئی و موردی رفع شده ولی مسائل اساسی انباشته شده اند. از طرف دیگر روندهای جهانی و شتاب فزاینده فناوری های نوین، فضای کسب وکار را تغییر داده است و بخش صنعت، معدن و تجارت چالش های پیچیده و متعددی داشته و دولت سیزدهم اهداف بلندی در تولید، اشتغال و صادرات دارد؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت هم زمان با اداره امور جاری، باید به سرعت متحول شود.
تسلط بر شیوه های حکمرانی، تجربه در سیاست گذاری صنعتی و بین رشته ای، آشنایی عمیق با کسب وکارهای نوین، توانایی حل مسائل ترکیبی و پیچیده، تجربه اجرای پروژه های تحولی، توانایی استقرار سازوکارهای بین بخشی در سطح ملی ،اشراف بر سامانه های اطلاعاتی و مدیریتی و شناخت عمیق و دقیق بخش صنعت، معدن و تجارت) به ویژه در حوزه های صادرات، نظام توزیع و تنظیم بازار ،فناوری های پیشرفته، معدن و مدیریت کسب وکار( از الزامات مدیریت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.