دوشنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۰ Monday, 26 July , 2021
بازارمعامله گران | اقتصاددان
سه موقعیت بازیگران در بورس و بازار ارز ۳۰ تیر ۱۴۰۰
تصمیم بعدی معامله گران سهام

سه موقعیت بازیگران در بورس و بازار ارز

فضای فعلی بازارها حکایت از سه وضعیت متفاوت در رفتار بازیگران دارد. هر یک از این موقعیت ها در مسیر بعدی بازارها میتواند جای خود را با تغییر مختصات اقتصاد یا سیاست به موقعیت دیگری بدهد.