یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹ Sunday, 20 September , 2020
انتخابات شورای نگهبان
پیشنهاد میشود تعداد کاندیدادها کم شود تا مردم بهتر بتوانند نسبت به انتخاب اصلح اقدام نمایند . ۱۳ آذر ۱۳۹۸

پیشنهاد میشود تعداد کاندیدادها کم شود تا مردم بهتر بتوانند نسبت به انتخاب اصلح اقدام نمایند .

برای اینکار اول شرط تحصیلات برداشته شود زیرا افراد بسیار توانمندی هم هستند که سالم هستند و شاید دانشگاه نرفته باشند . دوم روش کاهش تعداد نمایندگان بصورت داشتن توصیه نامه توسط شورای نگهبان تغییر داده شود . یعنی اگر کسی حداقل ۱۰ هزار توصیه نامه نداشت شورای نگهبان او را فاقد صلاحیت دانسته و اصلا پرونده را بررسی ننماید . توصیه نامه هم توسط آحاد مردم که به سن رای گیری رسیده اند صادر میشود و نحوه صدور آن بصورت زیر باشد