جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹ Friday, 25 September , 2020
اعتصابات کارگران هفت تپه
چه کسانی در آزمون هفت تپه مردود شدند؟ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

چه کسانی در آزمون هفت تپه مردود شدند؟

 اقتصاددان :اعتصابات اخیر هفت تپه در تاریخ اعتراض در ایران بیسابقه است: چهل و هشت روز اعتراض بیوقفه زیر آفتاب سوزان خوزستان بدون آنکه یک شیشه بشکند، قطره خونی از دماغی بیاید یا حتی یک شعار ساختارشکنانه داده شود. و برغم چهل و هفت روز بیتفاوتی طاغوتی مقامات مربوطه و سکوت صداوسیما و رسانه‌های داخلی […]