چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۹ Wednesday, 27 January , 2021
استراتژی خوشه های صنعتی
تحلیل توصیفی سیاست توسعه صادرات و جایگزینی واردات با استراتژی  خوشه های صنعتی ۰۹ مرداد ۱۳۹۹

تحلیل توصیفی سیاست توسعه صادرات و جایگزینی واردات با استراتژی خوشه های صنعتی

احسان باقریان قناد کارشناس ارشد علوم اقتصادی اقتصاددان: اقتصاددانانی مانند رائول پربیش ،راگنارنورکس وگونار میردال استفاده از استراتژی جایگزینی واردات را برای کشورهای در حال توسعه پیشنهاد کرده اند .آنها براین باورند که در حال حاضر نظریه مزیت نسبی ،مناسبتی با وضع وحال و شرایط موجود کشورهای جهان سوم ندارد. در اندیشه این دسته از […]