شنبه, ۱۶ اسفند , ۱۳۹۹ Saturday, 6 March , 2021
ابوعلی سینا | اقتصاددان
جواب ابلهان خاموشی ست ۱۹ مهر ۱۳۹۹

جواب ابلهان خاموشی ست

ابوعلی سینا در سفر بود. در هنگام عبور از شهری ،جلوی قهوه خانه ای اسبش را بر درختی بست و مقداری کاه و یونجه جلوی اسبش ریخت و خودش هم بر روی تخت جلوی قهوه خانه نشست تا غذایی بخورد. خر سواری هم به آنجا رسید ،از خرش فرود آمد و خر خود را در پهلوی اسب ابوعلی سینا بست تا در خوردن کاه شریک او شود و خودش هم آمد در کنار ابوعلی سینا نشست.