شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹ Saturday, 26 September , 2020
آیین کشور داری
۱۲آیین کشور داری منتسب به انوشیروان پادشاه ساسانی ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

۱۲آیین کشور داری منتسب به انوشیروان پادشاه ساسانی

« از یکی از مهم ترین منابع عربی دربارهٔ تاریخ ساسانیان، یعنی «مروج الذهب» نوشتهٔ مسعودی، (سدهٔ چهارم هجری) آگاهی هایی دربارهٔ اصول هنر کشورداری به دست می آوریم که شاید بتوان گفت که قسمت اصلیِ برنامهٔ درسیِ پادشاه در آموزشگاهِ درباری همین بوده است.