گزارش ماهانه شرکت ها/ بخش اول
گزارش ماهانه شرکت ها/ بخش اول

 شرکت ها چقدر سود و زیان ساختند؟ در گزارش های ماهانه شرکت ها، تازه ترین گزارش سود شرکت ها اعلام شد: آرمان در گزارش ۹ماهه حسابرسی نشده ۱۶۰ریال محقق کرده است  فوکا که عمدتا زیان ده بود در گزارش ۹ ماهه به سود  ۶۵۶ ریالی به ازای هر سهم رسیده است ۴۵۵۷ میلیارد ریال سود […]

 شرکت ها چقدر سود و زیان ساختند؟

در گزارش های ماهانه شرکت ها، تازه ترین گزارش سود شرکت ها اعلام شد:

 1. آرمان در گزارش ۹ماهه حسابرسی نشده ۱۶۰ریال محقق کرده است
 2.  فوکا که عمدتا زیان ده بود در گزارش ۹ ماهه به سود  ۶۵۶ ریالی به ازای هر سهم رسیده است ۴۵۵۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۹۱۷ میلیارد ریال  سود خالص دارد
 3. شپاس ۳ ماهه  زیان داشت ۶ ماهه به  ۲۶۳ ریال سود رسید و ۹ماهه این عدد  ۷۱۳ ریال بود   سهم  در ۳ ماهه  زیان عملیاتی ۳۷۲ میلیارد ریالی را داشت در ۶ ماهه ۴۵۰ میلیارد ریال سود عملیاتی . ۶۳۰ میلیارد ریال سود خالص دارد۹ماهه سود عملیاتی ۱۳۷۴ و سود خالص ۱۷۱۲ میلیارد ریال است
 4.  وتوصا در مجمع ۴۰۰  ریال سود تقسیم کرد
 5. وبانک در ۹ ماهه به سود  ۵۳۲ ریالی رسیده است
 6. دتماد با سرمایه قدیم در ۶ماهه  ۲۹۹۹ ریال و حالا ۹ ماهه  ۵۴۰۰  ریال سود به ازای هرسهم محقق کرده است که عملکرد خوبی در ۳ ماهه  سوم داشته است
 7. بفجر ۹ماهه  ۱۸۴۱ و  ۶ ماهه خوبی داشته ۱۵۸۳ ریال سود محقق کرد. سهمی که ۳۴۷۴ میلیاردریال سود عملیاتی و ۳۴۴۶ میلیارد ریال سود خالص دارد۶ماهه ۷۳۶۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۲۸۶ میلیارد ریال سود خالص داشت  سهم ۳۱۰۲ میلیارد ریال سود متفرقه در ۶ماهه دارددر ۹ماهه  سود عملیاتی ۱۰۰۳۵ میلیارد ریال بوده است و سود خالص ۱۱۹۶۵ میلیارد ریال
 8. رایان هم افزا رافزا در ۹ ماهه به سود ۴۷۸۶ ریالی به ازای هر سهم رسیده است
 9. داسوه ۹ماهه ۱۱۴۶ و در ۶ ماهه  ۴۶۶ در ۳ ماهه  ۴۷۹ ریال محقق کرده بود  که  گزارش خوبی برای ۹ ماهه داشته است
 10. بیمه دی ودی در ۹ ماهه به سود  ۴۴۷۵ ریالی رسیده و ۱۱۱۸۷ میلیارد ریال سود خالص داشته است .جالب است که عمده این سود عملیاتی است
 11. پاکشو در ۹ ماهه به سود ۱۸۴۴ ریالی رسیده و ۵۹۸۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و با کمک  سود غیرعملیاتی ۷۳۷۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
 12. دتوزیع در ۳ ماهه  ۴۲۳ ریال و۶ ماهه ۱۱۹۹  ریال  و ۹ماهه  ۲۲۱۱ ریال سود محقق کرده
 13. ومشان در ۶ماهه حسابرسی شده ۲۱ ریال زیان محقق کرده است
 14. شسینا در ۹ماهه با سرمایه جدید ۲۴۸۶ریال محقق کرده است و نسبت به دوره قبل رشد خوبی داشته است
 15. فاذر در ۹ ماهه به تحقق سود ۳ ریالی رسیده و البته این سهم بیشتر حول محور افزایش سرمایه و تجدید می چرخد …
 16. لسرما در ۹ماهه ۵۷۱ریال محقق کرده است  اذر ۸۶ میلیارد ریال فروش دارد  ، ابان ۷۸ میلیارد ریال فروش داشته و ۹ ماهه به ۶۴۸ میلیارد ریال فروش رسیده است مدت مشابه قبل ۶۲۲ میلیارد ریال بوده است
 17. خدیزل در ۹ماهه به سود  ۱۸۰۵ ریالی رسیده است  در ۶ ماهه ۹۲۷ و  ۳ ماهه ۲۷۶ ریال سود محقق کرده است در ۳ ماهه  سود عملیاتی  ۳۱۹ میلیارد ریال است ولی با تحقق ۹۹ میلیارد ریال درامد سرمایه گذاری ها به سود خالص ۲۷۵ میلیارد ریالی رسیده استدر ۶ ماهه  سود عملیاتی با رشد ۱۲۱۲ میلیارد ریال و سود خالص ۹۶۲ میلیارد ریال شده استدر ۹ ماهه  سود عملیاتی به  ۲۳۴۲ میلیارد ریال رسیده و سود خالص ۱۸۰۴ میلیارد ریال است
 18. فنورد در ۹ ماهه ۱۵۰۱۵ریال محقق کرده است رشد خوبی داشته است و در ۶ماهه ۱۰۰۶۲ریال و در ۳ماهه ۲۴۱۰ریال محقق کرده بود
 19. دفارا گزارش خوبی در ۹ ماهه داده بدون  سود سرمایه گذاری هاست  و ۲۴۳۱ ریال محقق کرده است در ۳ماهه ۸۸۴ ریال محقق کرده است . درامد شرکت در ۳ماهه ۲۰۶۵ میلیارد ریال و سود عملیاتی ۷۴۴ و سود خالص ۵۳۰ میلیارد ریال شده استدر ۶ ماهه ۱۴۰۳ ریال سود محقق کرده است و ۱۳۲۹ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد و در نهایت  ۸۴۱ میلیارد ریال سود خالص دارد  .در ۹ماهه  سود عملیاتی ۱۹۴۱ و سود خالص ۱۴۵۸ میلیارد ریال است
 20. آپ در ۹ماهه  ۶۹۰ ،  ۶ ماهه ۵۶۵ و  ۳ ماهه  به  ۳۳۰  ریال سود به ازای هرسهم رسیده بود
 21. افق کوروش واقعا جالب بوده سهمی که سال  قبل در۹  ماهه ۲۷۸۴   میلیارد  ریال سود عملیاتی داشت در ۹ماهه امسال به ۷۲۳۵  میلیارد ریال رسید و در سود خالص با کمک  سود های متفرقه درامد  سرمایه  گذاری ها که  ۲۴۲۴   میلیارد ریال بوده  به ۱۳۰۱۵   میلیارد ریال سود خالص در ۹ ماهه  رسیده ۳ ماهه  با  سرمایه  جدید  ۱۵۴۰  ریال محقق کرده بود  ۶ ماهه این عدد ۳۲۶۶ ریال و ۹ ماهه  با رشدی خوب ۴۳۳۹ ریال  بوده است  .
 22. فخاس در ۳ماهه ۲۱۰ ریال به ازای هرسهم محقق کرده است که ۳۲۴۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۴۹۷ میلیارد ریال سود خالص دارددر ۶ ماهه  ۸۰۹ ریال محقق کرده است که ۱۱۱۵۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۶۳۱ میلیارد ریال سود خالص دارددر۹ماهه این عدد ۱۹۹۴ ریال شده و ۱۹۸۹۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۷۹۳۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
 23. مفاخر در ۹ماهه۵۷۴ریال رسیده است و کاهشی شده است  در ۳ماهه سال ۹۹ به ۳۹۶ ریال و ۶ ماهه  ۶۶۶ ریال  به ازای هر سهم محقق کرده بود
 24. فسرب توانست با رشد ۱۸۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل در نه ماهه ۲۳۹۳ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کند.
 25. سخزر در ۹ ماهه ۹۰۲،  ۶ماهه  ۵۹۷ و ۳ ماهه به سود ۱۷۵ ریالی  رسیده. البته  سود غیرعملیاتی در تحقق این  سود موثر بوده. ولی در هر صورت ۳ ماهه  ۷۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۷ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه  سود عملیاتی ۳۱۶ و سود خالص ۲۹۸ میلیارد ریال است. در ۹ ماهه  سود عملیاتی به  ۵۰۲ میلیارد ریال رسیده و سود خالص ۴۵۰ میلیارد ریال است
 26.  وساخت در مجمع امروز ۸۴۴ریال به ازای هر سهم تقسیم کرد
 27. والبر در ۹ماهه به سود ۷۶۷  ریالی رسیده و تحقق سود خوبی در فروش سرمایه گذاری ها داشته است
 28.  شفارس در ۹ماهه ۲۸۱ ریال محقق کرده است و در ۶ماهه ۱۸۶ریال محقق کرده بود، در اذر ۳۰۲ میلیارد ریال  فروش داشت  در ابان کمی کاهشی بود و ۲۷۰ میلیارد ریال فروش داشت در مهر ۳۲۹ میلیارد ریال فروش داشته و جمعا  ۹ماهه ۲۱۰۲  میلیارد ریال و سود خالص ۴۰۶میلیارد ریال رسیده است
 29. هرمز در ۹ ماهه  ۳۸۷۱۹ سود عملیاتی و ۳۳۷۵۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
 30.  غشاذر در ۹ ماهه به ازای هر سهم ۱۹۵ ریال سود محقق کرده است
 31. ثالوند در مجمع ۵۷ ریال تقسیم کرد
 32.  بگیلا در ۳ماهه ۱۱۸ ریال سود محقق کرده است .۶۴۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۰۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
 33.  ثاخت در ۳ماهه  ۳۹ ریال زیان محقق کرده است
 34. دسبحا در گزارش ۹ماه با  سرمایه جدید  ۳۰۹ ریال محقق کرده البته باید  منتظر گزارش ۱۲ماهه بود
 35.  کمرجان در ۱۲ماهه به سود  ۱۳۶۵ ریالی رسیده است
 36.  حتاید در ۹ماهه ۱۴۲۷  ریال ،  ۶ ماهه ۹۵۹ و در  ۳ماهه  ۳۵۸ ریال محقق کرده. سهم در ۳ماهه به سود ۶۹۹ میلیارد ریالی رسیده و سود عملیاتی هم  ۸۰۵ میلیارد ریال بود در ۶ ماهه به سود عملیاتی ۲۳۳۴ میلیارد ریالی رسیده و سود خالص ۱۸۶۹  میلیارد ریالی را دارد ۹ماهه این عدد  ۳۱۷۰ میلیارد ریال بوده و سود خالص ۲۷۸۳ میلیارد ریال است  بدون در نظر گرفتن سود های غیرعملیاتی به اعداد خوبی رسیده است
 37.  سبجنو  در ۳ ماهه به تحقق سود ۴۶۷ ریالی رسیده  و۶ ماهه  ۱۵۴۵ ریال و ۹ماهه  ۲۲۹۶ ریال محقق کرد. ۳ماهه ۲۲۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۳ میلیارد ریال سود خالص دارد. ۶ ماهه سود عملیاتی ۶۹۷ میلیارد ریال و سود خالص ۶۰۵ میلیارد ریال است. ۹ماهه  ۱۰۷۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۹۹ میلیارد ریال سود خالص دارد.
 38.  غگرجی با کمک سود های غیرعملیاتی در ۹ ماهه به سود  ۱۵۴۶ ریالی رسیده است
 39. سصفها در گزارش ۹ ماه به سود ۲۵۱۶  ریالی رسیده در حالی که کل سال قبل ۱۰۶۱ ریال بود و ۵۹۱ میلیارد ریال سود عملیاتی در ۹ ماهه داشته است .
 40. سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در ۹ماهه به سود ۵۱۵۳ ریالی رسیده است
 41.  حبندر نسبت  به دوره مشابه افت سود داشته و ۹ ماهه  ۴۰۰  ریال سود محقق کرده است
 42. ساراب در ۹ ماهه  تلفیقی ۱۱۴۷ و در سود اصلی ۱۲۶۵ ریال سود محقق کرده و گزارش خوبی زده است. در ۶ ماهه  ۵۹۸  ریال سود محقق کرده و  ۶ ماهه ۶۴۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۵۳ میلیارد ریال سود خالص دارد. ۹ماهه  سود عملیاتی ۱۲۴۵ و سود خالص ۱۵۹۳ میلیارد ریال است.
 43. سدشت در ۳ ماهه با  ۵۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۳ میلیارد ریال سود خاص به ازای هر سهم  ۲۸ ریال محقق کرده است
 44. غپاذر در ۹ ماهه به سود ۷۹۸  ریالی رسیده است کل سود شرکت در سال مالی قبل حوالی ۵۵۰  ریال بود
 45.  دفرا در ۹ماهه  ۱۶۰۱ ریال ، ۶ ماهه  ۸۷۰ ریال سود محقق کرده است  . سهم  ۶ ماهه خوبی داشت چرا که ۲۲۲ ریال به ازای هرسهم در ۳ ماهه سود محقق کرده است . ۳ ماهه ۱۹۹ میلیارد ریال سود عملیاتی ۱۵۵ میلیارد ریال سود خالص دارد. ۶ ماهه ۷۸۲ میلیارد ریال سود عملیاتی . ۶۰۹ میلیارد ریال سود خالص دارد. ۹ماهه  سود عملیاتی ۱۴۰۶ میلیارد ریال و سود خالص ۱۱۲۰ میلیارد ریال است   پیشرفت بسیار خوبی را داشته است.
 46. فجر گزارش خاصی داشته و ۹ ماهه به سود ۷۹۹۸ ریالی رسیده سهمی که در۶ماهه  ۳۹۵۴ و در  ۳ماهه با گزارش خوبی همراه شده و ۱۲۹۰ ریال به ازای هرسهم محقق کرده. سهم ۳ ماهه ۱۴۱۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۰۶ میلیارد ریال سود خالص دارد. ۶ ماهه  سود عملیاتی با یک پرش خوب ۴۲۳۷ و سود خالص ۳۳۹۲ میلیارد ریال است. در ۹ ماهه این عدد ۸۵۱۶ و در سود خالص نیز ۶۸۶۲ میلیارد ریال است.
 47.  بشهاب لامپش در۹ ماهه خوب روشن بوده و ۹ماهه  ۲۸۹۵ ریال سود محقق کرد  سهمی که  ۳ ماهه ۳۶۳ ریال  و ۶ ماهه  ۱۲۹۲ ریال سود محقق کرده بود. در ۳ ماهه سهم  با ۱۲۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۸ میلیارد ریال سود خالص. در ۶ ماهه  با ۳۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۹ میلیارد ریال سود خالص. در ۹ماهه با ۷۰۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۶۸ میلیارد ریال سود خالص مواجه بوده است.
 48.  سشرق در ۳ ماهه  ۱۲۲ ریال سود محقق کرده است. ۴۵۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۲۳ میلیارد ریال سود خالص دارد .
 49.  سفاسی به زیان  ۴۸  ریالی در ۹ ماهه  رسیده است
 50.  برق دماوند هم در ۹ ماهه  به  سود ۷۹۸ ریالی رسیده که  شاید عملیاتی اندازه  ۹ ماهه  سال  قبل بود ولی در غیرعملیاتی کمی عقب تر ایستاد
 51. چخزر در ۹ ماهه به سود  ۱۷۶۷  ریالی رسیده است
 52.  کگاز در ۳ ماهه ۴۵۱ ریال سود محقق کرده است در ۶ ماهه این عدد  ۹۳۹ ریال بوده  و ۹ماهه  ۱۶۰۳ ریال شده است. کگاز در ۳ ماهه  ماهه  ۲۱۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۳ میلیارد ریال سود خالص داشته در ۶ ماهه ۵۰۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۲۲ میلیارد ریال سود خالص. در ۹ ماهه  ۸۰۶ میلیارد ریال سود عملیاتی  و ۷۲۱ میلیارد ریال سود خالص داشته است
 53.  مثبت  برای ورنا  تقسیم سود شرکت های تحت کنترل ۱۰۰ درصدی به مبلغ ۱۱۸۰ میلیارد ریال که برای هر سهم رنا مبلغی برابر با ۱۴۸ ریال اثر گذار خواهد بود.
 54. قنقش در ۹ ماهه به سود  ۲۲۸ ریالی رسیده است
 55.  سنیر را با هم مرور کنیم سهمی که ۹ ماهه به سود ۲۴۹۲ ریالی رسید. سهم در ۳ ماهه به سود ۴۱۸  ریالی رسیده است. ۳ ماهه ۴۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۱ میلیارد ریال سود خالص دارد .۶ ماهه بهتر بود و ۱۵۰۱ ریال سود داشته و سود عملیاتی ۱۵۱ و سود خالص ۱۵۰ میلیارد ریال است. در ۹ ماهه  سود عملیاتی ۲۶۱  و سود خالص ۲۴۹ میلیارد ریال است
 56.  کتوکا ۹ ماهه  ۲۸۳۹ و در۶ ماهه ۱۶۴۱ ریال سود محقق کرده است.  در ۳ماهه ۲۵۷ ریال محقق کرده بود.  سهم ۳ ماهه با فروش ۹۰۴ میلیارد ریالی ،سود عملیاتی ۵۶ و سود خالص ۳۸ میلیارد ریالی  مواجه بوده.   ۶ ماهه  سود عملیاتی با  رشدی چشم گیر ۳۳۶ میلیارد ریال شده است و سود خالص ۲۴۶ میلیارد ریال. در ۹ ماهه  سود عملیاتی ۵۸۴ و سود خالص ۴۲۵ میلیارد ریال بود
 57.  خفناور در ۹ ماهه به سود ۱۶ ریالی رسیده است
 58.  تکنار در ۹ ماهه به ازای هر سهم  ۲۲۸  ریال سود محقق کرده است
 59.  فالوم در ۳ ماهه به تحقق سود ۱۶۸ ریالی به ازای هر سهم رسیده بود در ۶ ماهه این عدد  ۲۸۸  ریال و ۹ ماهه  ۳۹۹ ریال شده و خوب پیش رفته است
 60.  وسکاب در گزارش ۱۲ماهه به تحقق سود ۲۲۵۴ ریالی رسیده است !! قیمت سهم  ۵۶۵!!
 61.  واحصا در ۹ ماهه به سود ۵۶۷ ریالی رسیده است
 62.  فنوال در ۳ ماهه  ۱۴۲ ریال محق کرده است  ۶ ماهه این عدد  با  رشد ۸۵۸ ریال و ۹ماهه  ۱۷۵۵ ریال شد. سهم ۳ ماهه  ۱۳۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۶ میلیارد ریال سود خالص دارد. در ۶ ماهه  سود عملیاتی ۷۷۳ و سود  خالص ۵۸۱ میلیارد ریال است. در ۹ماهه  سود عملیاتی ۱۵۷۱  سود خالص ۱۱۹۰ میلیارد ریال است
 63. غگلپا در ۹ ماهه به سود ۱۸۸۰  ریالی رسیده است و ۳۱۷ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
 64.  خکاوه برای اولین بار در سال های گذشته در یک  مقطع  ۳ ماهه سود داشته  یعنی زیان  را کم کرده و سهمی که در ۶ ماهه  ۹۲۵ ریال زیان داشته  در ۹ ماهه به  ۹۰۴ ریال  زیان رسیده است. در مجموع ۶ ماهه ۷۲۲ میلیارد ریال زیان عملیاتی و با کمی کنترل هزینه مالی ۲۴۳۸ میلیارد ریال زیان داشته است. در۹ماهه  ۷۰۶ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۲۳۸۲ میلیارد ریال زیان دارد
 65.  فسرب در ۹ ماهه ۲۳۹۳ریال رسیده و رشد خوبی داشته است در ۶ ماهه  ۴۰۸ ریال محقق کرده بود
 66. قنیشا در گزارش ۳ماهه۲۶۴ریال محقق کرده است
 67. بساما در ۹ماهه ۳۸۱۴ریال محقق کرده است، در ۶ماهه  ۳۳۷۲ ریال و در ۳ماهه ۱۷۸۵ریالسهم ۶۶۷۶ میلیارد  ریال سود خالص دارد و ۸۲۷۰ میلیارد ریال سود  حاصل از سرمایه گذاری ها داشته است
 68. کسرام در ۳ ماهه به زیان ۸ ریالی رسیده است زیان شرکت از مدت مشابه  قبل کمتر است
 69. غدشت در  ۶ماهه ۴۹۸۸ریال محقق کرده است در ۳ماهه ۱۴۲۲ریال ساخته بود که رشد خوبی داشته است
 70. غفارس در ۹ ماهه ۶۷ریال محقق کرده است
 71. مبین  با سرمایه جدید به سود  ۱۲۰۲ ریالی رسیده که ۲۱۲۰۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۴۳۲۱ میلیارد ریال سود خالص دارد  باتوجه به اعمال نرخ ۱۳۲۰ ریالی بابت گاز سوخت مصرفی نیروگاه برای نه ماهه سال ۱۳۹۸ در تیرماه سال ۱۳۹۹ ، صورت سود و زیان بابت مابه التفاوت نرخ ۲۶۰۰ و ۱۳۲۰ ریالی به مبلغ ۱.۴۶۳ میلیاردریال تجدید ارائه گردیده است و مبلغ گاز سوخت مصرفی در هزینه های سربار با نرخ۱۳۲۰ ریالی و بااحتساب مالیات برارزش افزوده و عوارض گازرسانی دوره و معوق لحاظ گردیده است
 72. پارسیان  در ۹ماهه ۴۴۷ ریال محقق کرده است سهم ۱۷۸۷  میلیارد  ریال سود خالص دارد و حدود  ۱۱۵۰  میلیارد ریال سود  حاصل از سرمایه گذاری ها داشته است
 73. همراه  ۳ ماهه  ۵۷۰ریال در سود تلفیقی  داشته و ۵۱۱ ریال سود شرکت اصلی بوده است در ۶ ماهه  سود تلفیقی ۱۳۶۵ ریال و  سود اصلی ۹۸۷ ریال و در ۹ماهه۲۲۰۷ریال سود تلفیقی و سود اصلی ۱۶۰۹ محقق کرده است
 74. کهمدا در ۶ماهه با سرمایه جدید ۴۹۴ریال محقق کرده است سهم ۱۰۰۸ میلیاردریال سود عملیاتی و ۶۰۵ میلیارد ریال سود متفرقه و ۱۴۲۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
 75. فارس را باید ۱۲ماهه و تلفیقی دید ولی در هر صورت ۶ماهه با سود فروش سرمایه گذاری ها  ۱۴۴ ریال محقق کرده است
 76. بکاب در ۳ماهه ۳۰۲ریال محقق کرده است
 77. سپاها در۳ماهه ۲۲۶ریال محقق کرده است در مدت مشابه سال قبل ۲۵ریال بوده است که رشد خوبی داشته استسهم ۷۲۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۵۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
 78. شنفت در گزارش ۹ماهه  ۲۴۱۱ریال محقق کرده است و در ۶ماهه ۱۴۴۵ودر ۳ماهه  ۴۰۲ ریال   محقق کرده بوددر ۳ ماهه ۱۳۴۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۰۳ میلیارد ریال سود خالص دارددر ۶ ماهه سود عملیاتی ۴۷۰۶ و سود خالص ۳۵۴۷ میلیارد ریال است و در ۹ماهه۸۱۰۳میلیارد ریال سود عملیاتی و سود خالص ۶۰۲۸میلیارد ریال است
 79. سیمان ساوه شرایط خوبی را در بازار دارد و ۹ماهه  ۳۹۹۰ ریال سود محقق کرده است سهم  در ۳ماهه با سود ۱۱۱۵ ریالی مواجه شده بود در ۶ ماهه این عدد ۲۴۴۵ ریال شد  در ۳ ماهه سهم ۷۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۲۵ میلیارد ریال سود خالص داشته است در ۶ ماهه  سود عملیاتی با پرش ۱۷۳۵ و سود خالص ۱۵۸۹ میلیارد ریال شددر ۹ماهه  سود عملیاتی ۲۷۹۱ و سود خالص ۲۵۹۳ میلیارد ریال است
 80. کلر در ۹ماهه۳۲۵۵ریال محقق کرده است  ۳ ماهه  ۱۲۲۷ ریال  و ۶ ماهه  ۲۷۸۰ ریال سود داشته ،  سود عملیاتی به ۱۲۲۹میلیارد ریال و سود خالص به ۱۰۶۶میلیارد ریال رسیده است.
 81. شرانل ۹ماهه خوش درخشید و۴۰۴۷ ریال سود محقق کرده است و عالی بوده  در۶ ماهه ۱۳۲۶ ریال محقق کرده سهمی که ۳ ماهه  ۳۱۸  ریال سود محقق کرده بود . در ۶ ماهه  سود عملیاتی با رشدی چشم گیر ۳۵۱۲ و سود خالص ۲۶۵۱ میلیارد ریال بود در ۹ماهه سود عملیاتی ۹۶۷۴  و سود خالص ۸۰۹۴ میلیارد ریال است
 82. غگل در ۳ ماهه  ۳۸ ریال سود داشته ۳۴۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
 83. شبهرن در۹ماهه ۴۵۰۷ریال محقق کرده است در ۶ماهه ۳۰۰۳ریال و در ۳ماهه ۵۹۸ریال محقق کرده بود در مجموع سود خالص به ۱۱۷۱۶میلیارد ریال رسیده است که ۸۸۹۸میلیارد ریال عملیاتی و۴۵۵۹میلیارد ریال غیر عملیاتی می باشد .پیشرفت خوبی در گزارش ۹ ماهه داشته
 84. غنوش در ۹ ماهه  ۲۵۲۶ ریال محقق کرده است  .
 85.  چفیبر در ۹ ماهه به سود  ۷۴ ریالی رسیده است
 86. شخارک در ۹ ماهه  ۳۸۰۰ و ۶ ماهه ۲۴۴۷ ریال و ۳ ماهه  ۵۸۴ ریال محقق کرده  بود  .  ۳ ماهه  ۲۸۰۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۵۰۳ میلیارد ریال سود خالص داشته.  ۶ ماهه  سود عملیاتی ۱۴۰۰۰ میلیارد ریال و سود خالص ۱۴۶۸۳ میلیارد ریال. ۹ماهه  سود عملباتی ۲۱۶۱۶  و سود خالص ۲۲۸۰۲ میلیارد ریال است
 87.  پارس در گزارش ۹ماهه  ۱۰۲۹۲ ریال محقق کرد . ۶ ماهه به سود ۷۱۳۳ ریالی رسیده  بود. در سود فعلی پارس سود اریا ساسول در ان لحاظ نمی شود  که اگر با احتساب ان بگیریم  بیش از ۱۵۰۰۰ ریال در ۹ ماهه  سود محقق کرده است.  پارس ۳ ماهه با کمک شناسایی هزار میلیارد تومانی سود عرضه آریاساسول ۳۰۷۷  ریال محقق کرده بود و به نظر گزارش خوبی بوده است   . در ۳ ماهه  ۸۰۳۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۴۵۹ میلیارد ریال سود خالص دارد  .در ۶ ماهه  سود عملیاتی ۳۰۵۳۳ و سود خالص ۴۲۷۹۸ میلیارد ریال است .در ۹ ماهه  سود عملیاتی با  رشدی چشم گیر ۴۹۲۴۷ و سود خالص ۶۱۷۵۳ میلیارد ریال است  .
 88.  ونیرو  در ۹ماهه  ۲۹۶ ریال سود محقق کرده است
 89. وبشهر در ۹ ماهه به سود  ۳۷۱ ریالی رسیده است  باید  به گزارش ۱۲ماهه  فکر کرد
 90.  غگلستا در ۹ ماهه به سود ۳۴۸  ریالی رسیده است
 91.  فروس در ۹ ماهه به سود  ۳۷۹ ریالی با سرمایه جدید رسیده است. در ۶ ماهه  سود عملیاتی ۸۸۸ و سود خالص ۸۷۱ میلیارد ریال است. در ۹ماهه  سود عملیاتی ۱۶۱۰ و سود خالص ۱۵۱۵ میلیارد ریال است
 92.  فافزا در ۹ ماهه ۶۵۲ ریال سود محقق کرده است که ۷۷  میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
 93.  لپارس ۳ ماهه  ۳۱۶ ریال  محقق کرده بود   حدود ۹۴ میلیارد ریال سود خالص و عملیاتی داشت. در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۳۷ و سود خالص ۱۱۷ و سود هر سهم  ۳۹۳ ریال است. در ۹ ماهه این عدد ۷۰۱ ریال بوده و ۲۰۹ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است
 94.  وپاسار در ۹ ماهه به تحقق سود ۶۹۵  ریالی رسیده است. سهم بانک از درآمدهای مشاع در گزارش ۹ ماهه وپاسار نسبت به دوره مشابه بیش از ۴ برابر شده است با تحقق درامد های ارزی و اتفاقات غیرعملیاتی به سود خالص ۴۵۵۴۹ میلیارد ریالی رسیده است. وپاسار بانک پاسارگاد در نه ماهه نخست سال مالی جاری، حدود ۴ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان(معادل ۶۹ تومان به ازای هرسهم) سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳۳ درصد رشد نشان می دهد.  این بانک در فصل تابستان حدود ۴ هزار و ۵۸۲ میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات شناسایی کرده که نسبت به فصل گذشته ۵ درصد افت داشته است.  همچنین در این فصل ۸۲ میلیارد تومان سود حاصل از سرمایه گذاری شناسایی کرده که نسبت به سود ۲۵۴ میلیاردی فصل گذشته افت معناداری را تجربه کرده است.  بانک در فصل پاییز حدود ۶۱ میلیارد تومان زیان تسعیر ارز شناسایی کرده است. این موضوع به همراه افت دیگر اقلام درآمد های غیر مشاع موجب افت  درآمدهای شناسایی شده بانک از این محل شده است. به طوری که مجموع درآمد غیر مشاع شناسایی شده بانک از حدود ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در فصل گذشته به ۶۵۵ میلیارد تومان در این فصل رسیده است.  بانک در این فصل در کنترل هزینه ها موفق عمل کرده که عمده ی آن به دلیل شناسایی حدود ۳۳۸ میلیارد تومان بازگشت هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد. مجموع هزینه های بانک از حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در فصل گذشته به حدود ۳۶۹ میلیارد تومان رسیده است.  نهایتا بانک در این فصل حدود ۸۹۳ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که به نسبت سود ۲ هزار و ۹۳۵ میلیارد تومانی فصل گذشته افت معناداری داشته است. قیمت سهم ۱،۱۵۲ تومان است و در سه ماه گذشته ۱۳ درصد رشد داشته است.
 95.  بیمه باران در ۹ ماهه به سود ۴۳۳ ریالی رسیده است
 96.  ثفارس ۳ ماهه  ۴۳ ریال سود محقق کرده است
 97.  پتایر در ۶ ماه  به ازای هر سهم  ۳۵۲۶ ریال سود محقق کرده بود ۹ ماهه این عدد  به  ۶۲۴۲ ریال  رسیده است. سود عملیاتی رشد خوبی داشته و ۲۲۷۵ میلیارد ریال و سود خالص ۱۷۸۸ میلیارد ریال بوده است
 98.  ثباغ در ۳ ماهه ۱ ریال زیان داشته است .
 99.  فسازان رشد سود خوبی داشته ۹ ماهه  ۲۰۰۴ ریال ، ۶ ماهه ۱۲۰۸ ریال سود داشته و این در حالی است  که در ۳ماهه ۴۰۰  ریال محقق کرد. سهم ۳ ماهه  ۲۸۱ میلیارد ریال سود عملیاتی  ۲۳۹ میلیارد ریال سود خالص داشته ۶ ماهه  سود عملیاتی ۸۴۱ و سود خالص ۷۲۵ میلیارد ریال بوده است. در ۹ ماهه ۱۳۹۷ میلیارد ریال و ۱۲۰۲ میلیارد ریال سود خالص داشته است
 100.  وآذر ۳۰۰ ریال سود محقق کرده است در ۳ ماهه
 101.  جم در ۹ ماهه ۳۴۷۵ ریال سود محقق کرده است و سود عملیاتی ۴۵۶۹۷ و سود خالص ۴۷۹۵۷ میلیارد ریالی را دارد  به نظر با توجه به  سود جم پیلن عدد خوبی است.  ۶ ماهه  ۱۶۹۵ ریال سود محقق کرد  که ۲۱۵۱۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳۳۹۰ میلیارد ریال سود خالص دارد.  ۳ ماهه ۷۷۵۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۳۳۷  میلیارد ریال سود خالص دارد و به ازای هر سهم ۶۰۴ ریال محقق کرده بود . هنوز سود  سرمایه گذاری ها در سهم لحاظ نشده است
 102.  ومعادن  را  باید ۱۲ماهه دید ولی در هر صورت ۹ ماهه  ۲۹۷ ریال سود محقق کرده است
 103. پارسان  ۱۲۵۰ ریال  به ازای هر سهم تقسیم شد.
 104.  زبینا  ۶۹۴ ریال در ۹ ماهه محقق کرده است که ۱۹۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۷۷  میلیارد ریال سود خالص دارد
 105.  نوری ۶۱۰۲ ریال در ۹ ماهه سود محقق کرده است. نوری در ۳ ماهه  ۲۵۴۳ ریال سود محقق کرده است . سود عملیاتی ۴۸۶۲ میلیارد ریال و سود خالص با کمک اقلام متفرقه ۳۶۸۳ میلیارد ریال در جمع به  ۷۶۳۰ میلیارد ریال رسیده است. در ۶ ماهه ۴۱۴۳۶ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و رشد خاصی کرده است . ۱۵۰۰ میلیارد تومان  تسعیر ارز دارد  . سود خالص ۴۴۴۶۰ میلیارد ریال شده است. در ۹ ماهه  سود عملیاتی ۵۱۳۵۲  و سود خالص ۵۴۹۲۰ میلیارد ریال شده است
 106.  سفانو  در ۳ ماهه  ۶۸۲ ریال سود محقق کرده است .۶ ماهه نیز این عدد ۱۶۰۱ ریال و ۹ماهه  ۲۲۰۳ ریال است.  سهم  ۲۸۷ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است و ۳۴۱ میلیارد ریال سود خالص. در ۶ ماهه نیز سود عملیاتی به ۷۰۰ و سود خالص ۸۰۰ میلیارد ریال رسیده است. در ۹ ماهه  سود عملیاتی ۹۷۰ و سود خالص ۱۱۰۱ میلیارد ریال شده
 107. بسویچ در ۶ ماهه تلفیقی به سود ۱۰۹۶ ریالی رسیده است  .در ۹ ماهه این عدد  به  ۱۷۲۶ ریال  رسیده

 

 

 

ع

 • منبع خبر : کدال