تاریخ انتشار : جمعه 6 دی 1398 - 15:19
کد خبر : 3999

گامهای بزرگ اصلاحات اقتصادی در ایران از دیدگاه مهندس مهدی پاشازاده

گامهای بزرگ اصلاحات اقتصادی در ایران از دیدگاه  مهندس مهدی پاشازاده

گام اول : مهار بازار پولی و سفته بازی با ایجاد سیستم شناسه پرداخت : تکلیف به بانکها در خصوص دریافت منشأ پول و جلوگیری پول شویی. از آنجایی که همه فساد بخاطر پول است ، در صورتیکه از پول کثیف ۰۹درصد مالیات گرفته شود ، دیگر دریافت رشوه جذاب نخواهد بود . برای رسیدن

گام اول : مهار بازار پولی و سفته بازی با ایجاد سیستم شناسه پرداخت :
تکلیف به بانکها در خصوص دریافت منشأ پول و جلوگیری پول شویی. از آنجایی که همه فساد بخاطر پول است ، در صورتیکه از
پول کثیف ۰۹درصد مالیات گرفته شود ، دیگر دریافت رشوه جذاب نخواهد بود . برای رسیدن به این حالت باید هر کسی بگویند
که منشأ پولش چیست وگرنه پول در سیستم بانک مرکزی در کل بانکهای کشور بلوکه میگردد . هر تراکنش بانکی باید بگوید بابت
چه کاری انجام شده است . سازمان امور مالیاتی موظف است کلیه تراکنشها را کنترل نماید و دفاتر شرکتها و موسسات و صنوف را
بر اساس این تراکنشها رسیدگی نمایند .لذا اجرای سیستم شناسه پرداخت گام بزرگی در جهت شفافیت بوده و بصورت زیر است:
– ایجاد سامانه شناسه پرداخت مستقر در بانک مرکزی و تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
– تکلیف به کلیه بانکها در خصوص اجباری کردن شناسه پرداخت برای کلیه دریافتها و پرداختها
– تکلیف به مشتریان برای تعیین دلیل پرداخت )بابت چه چیزی پرداخت انجام شده است (
– ایجاد سازمان پول شویی زیر نظر قوه قضاییه جهت جلوگیری و برخورد قضایی با پول شویی صورت گرفته در سیستم
های پولی کشور
– ایجاد دسترسی اطالعات سامانه پرداخت به سازمان امور مالیاتی جهت برآورد مالیات هر شخص و دریافت مالیات
ساالنه و ایجاد اتوماتیک اظهارنامه مالیاتی برای همه افراد جامعه )حقیقی و با حقوقی (
– ایجاد حمایت از افراد کم درآمد و حذف انواع یارانه های پرداختی به افراد پر درآمد .
– تکلیف به کلیه شرکتهای نرم افزار جهت استفاده از شناسه پرداخت در سیستمهای فروش و دریافت پرداخت خود.
– دریافت عوارض و حقوق دولتی اعم از کلیه جرایم و … متناسب با درآمد افراد جامعه .
نحوه انجام :
– ایجاد سامانه
– راه اندازی سامانه دقیقا همان ساعتی که پول ملی جدید عرضه میگردد . بعبارتی پول جدید توسط این سامانه به مردم
پرداخت خواهد شد .
– ابطال پول قدیمی و الزام به مردم جهت تعویض پول قدیم با پول جدید در بانکها
گام دوم خصوصی سازی واقعی )پیوست خصوصی سازی(
عرصه سهام شرکتهای دولتی به مردم از طریق بورس اوراق بهادار ، مراحل انجام کار بصورت زیر میبایست باشد :
– لیست تمامی دارایی های دولت شامل شرکتهایی که دولت بصورت مستقیم در آنها سهام دارد و یا بصورت غیر مستقیم
مثل شرکتهایی که بانکها در آنها سهام دارند و اموال غیر منقول همانند ادارات ، کارخانه ها ، پاالیشگاهها ، پتروشیمی ها
، شعب بانکها ، خطوط کشتیرانی ، خطوط هواپیمایی همه و همه در سراسر ایران را استخراج می شود .
– اصالح ترازنامه و صورتهای مالی و به روز رسانی بدهی ها و دارایی های و سرمایه به قیمت ارزش منصفانه روز .
– حسابرسی دفاتر توسط حسابرسان مستقل
– تایید قیمت منصفانه توسط کارشناسان دادگستری
– انتقال بدهی ها و زیان انباشته و مطالبات سوخت شده به صندوق خصوصی سازی بانک مرکزی .
– انتقال پرونده های حقوقی باز علیه شرکت به صندوق خصوصی سازی بانک مرکزی .
– تسویه با صاحبان سرمایه کنونی )پس از محاسبات بدهی و یا زیان (
– اصالح سرمایه ثبتی به قیمت منصفانه
– تعیین درصد ارائه سهام به کارکنان شرکتها
– تعیین مدیر عامل و هیات مدیره موسس
– تعیین سهام مدیریت و نحوه واگذاری سهم
– تعیین سهام مسئولیت اجتماعی .
– تعیین تعداد سهم قابل ارائه هر شرکت در بورس
– ایجاد امید نامه
– ایجاد طرح تجاری یا بیزینس پلن
– ایجاد بازار سوم )خصوصی سازی ( روی تابلوهای بورس
– تعیین ریسک سرمایه گذاری هر سهم روی تابلو
– تعیین سقف مالکیت هر کارت ملی از سهم
– تعیین هیات مدیر و مدیر عامل اصلی
– اصالح امید نامه
– اصالح طرح تجاری یا بیزینس پلن
– پذیره نویسی سهام پر ریسک با قیمت اولیه به میزان ۰۹%
– تعیین تاریخ عرضه اولیه سهام به میزان ۰۹ درصد
– عرضه اولیه سهام
– واریز مبلغ به حساب صندوق خصوصی سازی نزد بانک مرکزی جهت تسویه بستانکاران و سهامداران قبلی .
– پذیره نویسی برای ۰۹ %سهام آتی و تشکیل صف خرید و اولویت
– آماده سازی برای حرکت به تابلوی اصلی
– عرضه سهام به میزان ۰۹%
– واریز مبلغ به حساب صندوق خصوصی سازی نزد بانک مرکزی جهت تسویه بستانکاران و سهامداران قبلی .
ایجاد معافیتهای مالیاتی برای تولید
– شرکتهای خصوصی سازی شده برای جذاب شدن برای سرمایه گذاران و احیای صادرات باید از معافیتهای مالیاتی
استفاده نمایند .
– شرکتهای خصوصی می توانند برای نفوذ در بازارها بهای تمام شده خود را در سامانه ثبت فرموالسیون و بهای تمام شده
درج نموده و دولت مکلف است برای ۳ سال ۰۹ %سود به ازای میزان کاالی صادر شده به صادر کننده پرداخت نماید .
بعبارتی صادر کننده کاال را به قیمت تمام شده به کشورهای دیگر صادر میکند و سودش را از دولت میگیرد . این
عملیات جهت بازاریابی ، بازارسازی ، حذف رقبای خارجی و کمک به صادر کنندگان داخلی انجام میشود .
ایجاد طرح تشویق صادرات کاالهای تولیدی
– برگشت کل مالیات ارزش افزوده به تولید کننده.
– عدم محاسبه درامد کاالی صادراتی در درامد مشمول مالیات به شرطی که ارز آن به کشور وارد شده باشد .
– استفاده از تخفیف ارائه سوخت و برق به نسبت مبلغ کاالی صادراتی .
– استفاده از تخفیف بیمه کارکنان به نسبت کاالی صادراتی .
الزام به استفاده از IFRS در حسابرسی و حسابداری
– سازمان حسابرسی ملزم است که استاندارهای حسابرسی ایران را بر اساس IFRS باز نگری کرده و IFRS را جایگزین
نماید . آن استانداردهایی که نیازمند تغییر در قوانین جاریه کشور دارند را پس از ایجاد الیحه جهت طرح در مجلس
شورای اسالمی اعالم نماید .
– در صورتیکه استانداردی از IFRS قابلیت پیاده سازی در ایران را ندارد ، این سازمان موظف است استانداردی جایگزین
بصورت جامع و کامل ارائه نماید و این استانداراد را به تصویب جامعه حسابداران خبره ایران برساند .
انتخاب حسابرس توسط سامانه بصورت تصادفی و قطع ارتباط مالی حسابرسان با ذینفعان .
– حسابرسان زیر نظر قوه قضاییه خواهند بود و قبل از انجام حسابرسی ، حقوق حسابرسی ایشان توسط قوه قضاییه
پرداخت خواهد شد .
– کلیه حقوق و مزایای سازمان حسابرسی و یا حسابرسان قسم خورده ، توسط دولت پرداخت خواهد شد و آنها حق
هیچگونه ارتباط مالی با ذینفعان نخواهند داشت .
– حسابرسان حق هیچ گونه تعامل و مماشات در ارائه گزارشات رسمی خود را نخواهند داشت و در این مورد مسئولیت
تضامنی دارند .
گام سوم اصالح سود بانکی :
کم کردن سود بانکی است بصورتی که بردن پول از بانکها به بورس جهت سرمایه گذاری جذاب گردد .
– در این حالت همه شعب بانکها بفروش میرسد و پول سرمایه گذاران پس داده میشود.
– الباقی مبلغ هم از محل فروش دارایی های دولت پرداخت میشود تا مردم پول های خود را به سمت سرمایه گذاری در
شرکتها حرکت دهند . کوچک کردن بانکها و الکترونیکی کردن فعالیت آنها از اعم کارها خواهد بود.
– فروش شعب بانکی
– فروش کلیه شرکتهایی که بانکها در آنها بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم سهام دارند .
– تکلیف به بانکها در جهت انجام فعالیت بانکداری در حدود چهارچوب تعیین شده در اساس نامه و قوانین بانک مرکزی )
ممنوعیت بنگاه داری(
– کاهش تعداد بانکها و ادغام بانکها با یکدیگر
– کاهش صندوقها و الزام صندوقها به حرکت در چهارچوب قوانین بانک مرکزی
گام چهارم پرداخت دیون پیمانکاران
– پرداخت دیون پیمانکاران از محل در آمدهای فروش دارایی ها میباشد.
– تسویه بدهی دولت به بانکها از محل فروش دارایی ها
– تسویه حساب دولت با سایر موسسات و صندوقها همانند صندوق تامین اجتماعی
گام پنجم سازمان دهی صندوقهای بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و ….
– الزام صندوق ها همانند تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی به فروش شرکتها و خروج از بنگاه داری و
ورود آنان به بورس و سرمایه گذاری
– خصوصی سازی صندوقها بصورت شرکتهای تخصصی سرمایه گذاری سهامی عام و تغییر در اساسنامه های صندوق
ها جهت جلوگیری از حیف و میل سرمایه های اعضاء .
– امکان انتخاب صندوق واریز حق بیمه توسط بیمه گذار .
– کنترل ریسک فعالیتهای شرکتهای بیمه ای و حسابرسی دقیق از آنها جهت حفظ سرمایه اعضاء
گام ششم شفاف سازی موسسات خاکستری:
– شفاف سازی موسسات خاکستری ، موسساتی که با داشتن چندین شرکت حسابرسی نمی شوند اعم از وقفی و یا تعاونی
و یا غیر انتفاعی که میبایست شفاف شوند .
گام هفنم کوچک سازی دولت و حذف ردیفهای غیر ضروری .
– واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی و ایجاد استاندارهایی جهت پایش کیفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات.
– راه اندازی سامانه جامع کشور داری
o ایجاد سامانه کنترل پروژه ها طبق پیوست
o ایجاد داشبورد کنترل پیشرفت پروژه
o تخصیص بودجه بر اساس پروژه ها و هزینه کرد بودجه بر اساس پیشرفت پروژه
o ایجاد کارنامه مدیران دولتی با کنترل شاخص های پروژه های در دست
o ایجاد داشبورد کنترلی در سطح دهداری ، بخشداری ، فرمانداری ، استانداری ، وزارت کشور جهت پایش
پروژه ها
o ساخت warehose Data از داده ها و الزام بانک مرکزی و سازمان آمار جهت مدل سازی و
Forecasting توسط این داده ها
o ارائه تسهیالت از بانکها متناسب با پیشرفت کار پروژه ها
o تسویه صورت وضعیت ها متناسب با پیشرفت کار
گام هشتم : ایجاد کنفدراسیون صادرات
– هدف کنفدراسیون صادرات رفع موانع صادرات در کلیه مراحل از بازاریابی ، سفارش گیری ، لجستیک ، اصالح قوانین ،
هماهنگی های بین بخشی و وزارت خانه ای ، تحریم ها ، هماهنگی های بانکی ، برنامه ریزی های حمل ، ثبات قوانین و
دستورالعمل ها و هر انچیزی که الزم است انجام گیرد تا صادرات به سهولت ، با اطمینان ، در حداقل زمان ، با کیفیت ،
در وسعت جغرافیایی باال ، باریسک کم و به میزان باال صورت پذیرد . در این راستا کنفدراسیون باید کارهای زیر را
انجام دهد :
o اعالم نیازهای کشور های دیگر توسط سفارت های ایران
o ایجاد الیحه برای رفع قوانین مغایر با صادرات
o ایجاد سیستم برنامه ریزی لجستیک کشور جهت تضمین ثبات رویه صادرات
o ایجاد هماهنگی بین کلیه دستگاهها و وزارت خانه ها جهت رفع موانع صادرات
o ایجاد داشبوردهای الزم جهت بازاریابی ، بازار سازی ، لجتسیک ، حمل و نقل هوایی ، دریایی ، زمینی
o ایجاد دستور کار جهت ابالغ به سفارتخانه های ایران در کلیه کشورها جهت انجام بازاریابی ، بازارسازی ،
مذاکرات و ….
 به چه چیزی نیاز دارند
 در چه زمانهایی نیاز دارند
 به چه مقداری نیاز دارند
 به چه قیمتی نیاز دارند
 چگونه پرداخت میکنند
گام نهم ایجاد ارتباط یکپارچه گمرک و دارایی و راه اندازی سامانه MPU طبق پیوست
– بستن منافذ ورود کاالی قاچاق با راه اندازی سیستم ناوبری یکپارچه بر مبنای جی پی اس و اتصال آن به سامانه پلیس ،
گمرک ، وزارت صمت ، بانک مرکزی و سیستم بانکی .
گام دهم یکسان سازی نرخ ارز
– عرضه آزاد ارز در بازار واقعی .
گام یازدهم اصالح فرایندهای کشاورزی :
– ایجاد کشاورزی مکانیزه بر مبنای آبیاری هوشمند و زنجیره تامین کشاورزی از تولید تا صادرات. با سیستم جامع
کشاورزی
گام دوازدهم رفع موانع صنعت گردشگری و توریسم
– ایجاد مراکز گردشگری
– تعریف استانداردهای گردشگری
– رفع موانع گردشگری
گام سیزدهم ایجاد پیوند صنعت و دانشگاه :
– خودکفایی دانشگاهها در تامین منابع
– حضور دانشگاه ها در پروژه های های تک
گام چهاردهم ایجاد دولت الکترونیک واقعی:
– ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز دولت الکترونیک
– استفاده از بخش خصوص جهت ایجاد دولت الکترونیک
– حذف کلیه فرایندهای بورکراتیک و حضوری و ایجاد آنها بر روی بستر اینترنت
– یکپارچه سازی اطالعات بر مبنای کد ملی اشخاص و شرکتها و ابطال کلیه شناسه های موازی
گام پانزدهم اصالح ساختار از سازمانهای حسابرسی
– کلیه شرکتهای حسابرسی بصورت رندم توسط سایت برای شرکتها و افراد انتخاب می شوند .
– افرادی که می خواهند حسابرسی شوند می بایست قبل از حسابرسی هزینه آنرا به خزانه واریز نمایند و هیچگونه ارتباط
مالی بین حسابرس و شرکت ذینفع وجود نخواهد داشت .
– شرکتهای حسابرسی و افراد شاغل در آن باید سوگند نامه ای را امضا کنند که طی آن متعهد می گردند تا هیچ گونه
گذشتی در اعمال نظر حرفه ای خود ننمایند .
– کلیه افراد و شرکتهای حسابرسی نسبت به اظهار نظر حرفه ای خود تعهد تضامنی دارند و تا پایان حیانشان باید پاسخ
گو باشند .
گام شانزدهم به رسمیت شناختن کپی رایت :
– کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت حق کپی رایت می باشند .
– سازمان و پلیس کنترل کپی رایت در ایران ایجاد گردد .
– هرگونه تخطی از کپی رایت به قوه قضاییه معرفی گردد .
گام هفدهم : ایجاد و اصالح استانداردها
– ایجاد استاندارد جهت خدمات و معیارهای سنجش کیفیت
– ایجاد استانداردهای بازرسی و کنترل رندم بازرسین در خصوص پروژه های اجرایی
– ایجاد استانداردهای مالی و توسعه IFRS
– ایجاد لوایح جهت بازنگری قوانین تجارت ، مالیات ،
گام هجدهم ایجاد پرونده حسابرسی آنالین برای هر شرکت .
– ایجاد سامانه پرونده الکترونیک حسابرسی که در آن کلیه اطالعات و روالها و مدارک حسابرسی شرکتها میبایست در
این سامانه درج گردد .
– شرکتهای حسابرسی ، حسابرسان و اظهار نظرهای هر حسابرس و نهایتا اظهار نظر شرکت حسابرسی در این پرونده
درج میگردد .
– هر گونه فایلی که در این سامانه بارگذاری میگردد قابل استناد توسط قوه قضاییه و سازمان امور مالیاتی خواهد بود
– انتساب حسابرسان به مودیان بصورت رندم و توسط این سامانه انجام میگردد . ) در این انتصاب امتیازات حسابرس از
نظر توان اجرایی بررسی و پرونده های بزرگ به حسابرسان توان باال و پرونده های کوچک به حسابرسان با توان پایین
تخصیص داده می شود . (
– توان اجرایی حسابرسان ساالنه توسط آزمونی که توسط سازمان حسابرسی برگزار میگردد تعیین و در سیستم بصورت
شفاف درج میگردد .
– سازمان بازرسی کل کشور موظف است بصورت رندم پرونده های حسابرسی را مجددا حسابرسی نموده و حسابرسان را
پایش نماید . در صورت احراز تخلف حسابرسان احضار و پرونده به قوه قضاییه ارسال خواهد شد .
گام نوزدهم ایجاد رتبه بندی اعتباری شرکتها و اشخاص
– در بانک مرکزی سامانه ای ایجاد میگردد که رتبه اعتباری هر فرد را محاسبه می نماید . این رتبه از متغییر های زیر
محاسبه می گردد .
o سن
o شغل
o تاهل
o فرزند
o مدت زمانی که ساکن جایی است
o میزان دریافتی
o میزان بدهی ایشان به سیستم بانکی
o تعداد چک برگشتی
o تعداد قسط دیرکرد شده
– هر شخصی می تواند درخواست اعتبار هر شخصی را بنماید . در این صورت یک پیام کوتاه برای صاحب اعتبار رفته و از
ایشان درخواست تایید می نماید . در صورتیکه ایشان تایید نماید ، اعتبار ایشان برای درخواست کننده ارسال می گردد .
– میزان اعتبار بصورت زیر است .
o خیلی باال
o باال
o متوسط
o پایین
o خیلی پایین
– عالوه بر اعتبار یک توصیه نامه هم برای درخواست کننده ارسال میشود که وضعیت معامالتی فرد را به همراه دارد :
o فرد مورد نظر دارای ……… حداکثر به مقدار …….. ریال دارای اعتبار میباشد . سعی کنید به ایشان باالتر از …….
ماهه معامله ننمایید . ریسک نکول مطالبات شما با ایشان …….% است .
– هنگام تهیه بلیط خروج از کشور سرویس مذکور بدهی مالی و بانکی فرد را کنترل و درصورتیکه این بدهی ریسکی ایجاد
نماید سیستم اتوماتیک برای ذینفعان پیامی ارسال می کند تا از موضوع اطالع پیدا کنند .
– ممنوع الخروج نمودن توسط این سیستم انجام نمی شود و می بایست توسط قوه قضاییه انجام گردد .
گام بیستم ایجاد کارت اعتباری:
– اعطای کارت اعتباری توسط شرکتهای اعتباری که بانک مرکزی به نرخ بهره و عملکرد آنها نظارت دارد بنابر درخواست
افراد بر اساس میزان اعتبار آنها .
– بلوکه کردن مبلغ سپرده های افراد در تاریخ های پرداخت اقساط توسط کلیه بانکهای کشور .
– ثبت بد حسابی اشخاص در پرداختهای کارت اعتباری و تاثیر آن به مدت ۵ سال در کاهش رتبه بندی اعتبار هر شخص
گام بیست و یکم ایجاد مالیات بر عایدی سرمایه
– ارتباط با سامانه ثبت اسناد کشور جهت شناسایی دارایی افراد
– ارتباط با سامانه کاداستر جهت احراز مالکیت افراد
– دریافت تاییدیه مالکیت از اشخاص
– قیمت گذاری به روز امالک کلیه اشخاص : این قیمت مبنای قیمت خرید را تشکیل میدهد و اگر کمتر از واقع اظهار شود
سیستم سود معامله را بیشتر از مقدار محاسبه خواهد نمود .
– قیمت گذاری صحیح امالک و مستقالت و سرمایه ها به جز سهام در هنگام معامالت خرید و فروش
– حذف نرخ تورم از افزایش و یا کاهش قیمت
o دریافت نرخ تورم صحیح از بانک مرکزی در مدت زمان مالکیت فرد بر مستقالت .
NPV محاسبه o
o کسر ارزش معامالتی کنونی از ارزش معامالتی NPV
– محاسبه سود واقعی از عملیات
– دریافت مالیات پله کانی
گام بیست و دوم ایجاد مالیات بر خانه های خالی
– ارتباط با سامانه ثبت اسناد کشور جهت شناسایی دارایی افراد
– ارتباط با سامانه کاداستر جهت احراز مالکیت افراد
– دریافت تاییدیه مالکیت از اشخاص
– تعیین واحدهای مسکونی متعلق به یک شخص
– درخواست اجاره نامه و کد رهگیری
o دارد : محاسبه مبلغ اجاره دریافتی و درخواست مالیات بر اجاره
o ندارد : شناسایی خانه بعنوان خانه خالی و درخواست مالیات خانه خالی
گام بیست و سوم ایجاد مالیات بر سود بانکی
– خروج تورم از مبلغ سود بانکی
o محاسبه مبلغ تورم : مبلغ سرمایه * نرخ تورم * مدت زمان سپرده گذاری
o خالص عایدی بانکی = کسر مبلغ تورم از مبلغ سود بانکی
– دریافت مالیات از خالص عایدی بانکی طبق جدول پله کانی
گام بیست و چهارم : ایجاد سامانه دارو و سالمت :
– ایجاد سامانه دارو برای کنترل نظام سالمت طبق پیوست
– ایجاد پرونده سالمت برای همه افراد جامعه
– کنترل زنجیره تامین دارو و لوازم بهداشتی
– حذف دفترچه های بیمه ای و جایگزینی کارت هوشمند به جای آن
– حذف نسخه های دستی و جایگزینی کارت هوشمند به جای آن
– الزام بیمارستانها به اتوماسیون نظام درمانی بر اساس RFID و کنترل راندمان ارائه خدمات .
– الزام بیمارستانها به نصب دوربین های اتاق عمل جهت کنترل بیماران با اظهارات پزشکان
گام بیست و پنجم : ساماندهی پلیس :
– نصب دوربین در همه کالنتری ها ، بازداشتگاههای موقت ، با قابلیت تشخیص هویت
– نصب دوربین روی لباس همه مامورین انتظامی در حال ماموریت با قابلیت ضبط تصویر و ارسال به سرور مرکزی و
موقعیت یاب و ضبط صدا.
– نصب دوربین روی کلیه خودروهای انتظامی با قابلیت ثبت فیلم از جلو و عقب .
گام بیست و ششم طرح تحول آموزش:
– تعیین استانداردهای مدارس آموزشی
o مقدار زمین
o مقدار نور
o لوازم گرمایشی
o لوازم سرمایشی
o تعداد معلمین
o سطح آموزشی معلمین
o مدارک معلمین
o تعداد دانش آموزان هر کالس
o مساحت هر کالس
o تعداد میز هر کالس
o زمان آموزش هر درس
o امکانات سلف
o امکانات آموزشی
o امکانات کتابخانه ای
o امکانات آزمایشگاهی
o امکانات ورزشی
o امکانات تفریحی و اردو ها
o امکانات بهداشتی
o الگوی رفتار با دانش آموزان
– ارزش گذاری مدارس دولتی و غیر دولتی از نظر استاندارها
– حذف مجوز مدارس زیر استاندارد
– ارائه تسهیالت برای ایجاد مراکز آموزشی منطبق با استانداردها
– محاسبه قیمت تمام شده آموزشی :
– دریافت مالیات از مدارس غیر انتفاعی بر اساس سود مدرسه .
o در صورتیکه سود یک مدرسه ناحیه مرفه صرف ساخت یک مدرسه در ناحیه کم بضاعت شود از مالیات معاف
است .
– تنظیم مصوبه دریافت شهریه از والدین بر اساس حاشیه سود مدارس
– پرداخت یارانه آموزشی به ازای هر دانش آموز در کارت هوشمند دانش آموز قابل خرج کردن توسط مدرسه .
– ارائه مجوز به مدارس دولتی و غیر دولتی جهت تجهیز مدارس و استخدام معلمین از محل یارانه پرداختی در کار
هوشمند دانش آموزان .
– قرار دادن دوربین در تمامی کالسها و دفاتر معلمین و حیاط و سالن های مدارس و کنترل رفتار و آموزش در مدارس
توسط بازرسین آموزش و پرورش .
– امکان مشاهده محیط مدرسه توسط والدین
– امکان مشاهده کالس درس به همراه صدا توسط والدین
– ایجاد سایتی جهت ارائه نمرات و تکالیف و وضعیت حضور و غیاب هر دانش آموز و اطالع رسانی آن به پدر و مادر توسط
تلفن همراه
– ایجاد منشور حقوق دانش آموزی

گام بیست و پنجم ایجاد سامانه کنترل کاال :
یک کاال در صورتی می تواند سفارش گذاری شود که نمونه داخلی نداشته باشد .
– ایجاد درختواره تقسیم بندی کاال )یکسان برای کلیه کاالها (
– ثبت مواد اولیه مورد نیاز هر شرکت ) این کاال باید معادل داخلی نداشته باشد (
– ثبت BOM هر شرکت و ضرایب مصرف
– کنترل صحت BOM توسط سازمان ملی استاندارد
– ثبت پیش بینی فروش هر شرکت بصورت ماهانه
– ثبت موجودی اول دوره هر شرکت )مقدار و مبلغ این موجودی باید توسط حسابرس تایید شود (
– ثبت موجودی پایان دوره هر شرکت به تفکیک ماه )مقدار و مبلغ این موجودی در آخرین دوره سال مالی باید توسط
حسابرس تایید شود (
– محاسبه مواد اولیه مورد نیاز به تفکیک ماهانه
– کنترل نوع کاالی مورد درخواست در خصوص ثبت سفارش واردات )کاال مواد اولیه حتما باید در BOM تایید شده
سازمان استاندارد باشد – کاالی سرمایه ای اول باید استعالم ساخت داخل شده و سپس در صورت گواهی عدم ساخت
واردات برای آن انجام شود (
– کنترل تامین کنندگان داخلی از مواد اولیه مورد نیاز
o ارجاع درخواست به تامین کنندگان : ورودی به سامانه مناقصات کل کشور
 در صورت پذیرش درخواست : اعالم به درخواست کننده جهت ثبت سفارش داخلی
 در صورت رد درخواست : اجازه ثبت سفارش خارجی
– کنترل مواد درخواستی از بورس )اگر مواد مورد درخواست در BOM وجود نداشته باشد شرکت حق درخواست خرید آن
از بورس را ندارد (
o برنامه ریزی بلند مدت بورس کاال برای تحویل مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان
o ارائه درخواستهای کاال توسط بورس کاال به تولید کنندگان جهت برنامه ریزی تولید
– تعیین کاالهای وارداتی و مقدار مورد نیاز به آنها در پورتال عمومی و ارائه تسهیالت جهت ساخت واحدهای تولید
کننده اینگونه کاالها
– ثبت سفارش داخلی توسط درخواست کننده
o ثبت فاکتور فروش تامین کننده داخلی
o اعالم اشکاالت قیمتی و کیفیتی کاالی داخلی و اعالم شکایت خریدار در پورتال
 بررسی نقصان کیفیت توسط سازمان استاندارد حداکثر تا ۰۲ ساعت .
 اعالن کارت زرد برای اشکاالت کیفیتی به تامین کننده و تعین زمان ضرب العجل جهت
رفع اشکاالت
 اعالن کارت قرمز به تامین کننده و آزاد سازی واردات کاال به میزان کسری ظرفیت .
o بررسی اشکال قیمتی به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و یا شورای رقابت حداکثر تا دو هفته.
 اعالن کارت زرد در خصوص قیمت نا متعارف پس از بررسی قیمت تمام شده کاال توسط شورای
رقابت
 اعالن کارت زرد در خصوص قیمت نا متعارف پس از بررسی قیمت تمام شده کاال توسط سازمان
حمایت
 اعالن کارت قرمز به تامین کننده پس از ۶ کارت زرد و اجازه واردات کاال به میزان کسری ظرفیت .
o بررسی زمان و مدت تحویل کاال از تامین کننده به مشتری حداکثر تا دو هفته .
 اعالن کارت زرد در خصوص مقدار و زمان نامناسب پس از بررسی اعالن تاخیرات تحویل توسط
سامانه کنترل کاال به سازمان حمایت
 تحویل دیر هنگام
 تحویل به مقدار کمتر از میزان درخواست شده
 اعالن کارت قرمز توسط سازمان حمایت و صدور اجازه واردات کاال به میزان کسری ظرفیت .
o در تمامی موارد باال کسری ظرفیت توسط سامانه کنترل کاال محاسبه میشود .

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

16 + پنج =