کشور داری و حل مکعب روبیک
کشور داری و حل مکعب روبیک

کسانی که «راه حل» و «مهارت» لازم در حل مکعب روبیک را ندارند هر چه تلاش میکنند، نمیتوانند حتی ساده ترین حالت آن را حل کنند و هنگامیکه خسته میشوند ، حل آن را ناممکن میدانند.

به گزارش اقتصاددان، کسانی که «راه حل» و «مهارت» لازم در حل مکعب روبیک را ندارند هر چه تلاش میکنند، نمیتوانند حتی ساده ترین حالت آن را حل کنند و هنگامیکه خسته میشوند ، حل آن را ناممکن میدانند.

ولی افرادی که راه حل را یافته یا آموخته باشند و با تمرین زیاد در اجرای سریع و دقیق دستورات، مهارت لازم را کسب کرده باشند میتوانند بهم ریخته ترین حالات این بازی پیچیده را هم در سریعترین زمان حل نمایند.

کشورداری نیز مانند بازی مکعب روبیک میماند که انجام «صحیح» و «سریع» آن نیازمند دانستن «راه حل» و داشتن «مهارت» لازم میباشد.

مسئولین فعلی در دولت چرخانی و قانون نویسی ناموفق بوده اند و حتی برخی از آنها حل مشگلات کشور را ناممکن میدانند.
ولی حل این معما ناممکن نیست و اگر سیاسیونی که در زمان انقلاب بعلت شرایط خاص آن دوره بدون کسب مهارت کشور داری «مسئول» شدند پس از سی سال بپذیرند که در گام دوم انقلاب بایستی «امانت خدا و مردم» یعنی «مسئولیت کشورداری» را به «اهلش» یعنی افراد خبره و گمنامی که در طول همین مدت در سازمانها پروریده شده اند بسپارند، خواهند دید نظام اسلامی و کشور ایران بعلت دارا بودن همه منابع لازم ، حتی بدون نیاز به کشورهای دیگر قابل پیشرفت و توسعه بوده و میتوان مردم و جامعه را به آسایش و آرامش مورد نیاز رساند و اگر خوب فکر کنند این بسود خود مسئولین نسل قبلی هم میباشد.

النساء: ۵۸

إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا
خداوند به شما تاکیدا فرمان میدهد که امانات را به اهلش بسپارید

  • نویسنده : فرشاد فرهادی