کرونا وتاثیر آن برکسب وکارهای ایران
کرونا وتاثیر آن برکسب وکارهای ایران

کرونا وآینده کسب وکارها درایران [1] - بخش اول – نگاهی به مولفه های آینده ساز کسب وکارها در ایران

کرونا وآینده کسب وکارها درایران [۱] – بخش اول – نگاهی به مولفه های آینده ساز کسب وکارها در ایران

رئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران واستاد کارآفرینی دانشگاه

اقتصاددان: دریادداشت های قبلی ، به خاطر اهمیت موضوع سقوط کسب وکارها اشاراتی به این موضوع داشته وریشه های آنرا مورد بررسی قرار داده وگفتم که درک ، تحلیل وپیشگیری از سقوط وانحطاط کسب وکارها نه تنها وظیفه و مسئولیتی خطیر برای همه ی ما ایرانیان است ، بلکه در راستای اصل “” کسب وکارها ثروت ملی جامعه هستند “” توجه به این موضوع مهم و آگاهی از ریشه های آنرا نه تنها لازم ، بلکه واجب می دانم .

اما صرف نظر از موضوع سقوط وانحطاط کسب وکارها ، آنچه که در روزهای کرونایی و در میان آن ( چون معتقدم دوره ی پساکرونا وجود ندارد و کرونا به عاملی فراگیر و مهم در همه شئونات زندگی ما تبدیل خواهد شد ) می بایست مورد توجه کسب وکارهای وطنی قرار بگیرد نحوه ی مواجهه با این تکانه ی مهم وسرنوشت سازاست .
من مایل نیستم کرونا را تهدید یا فرصت بدانم . چون ازاین منظر ، نوع رفتار ونگاه ماست که از کرونا تهدید یا فرصت می سازد . اما ، همانطور که قبلا نیز گفته ام ، اگر مجبور باشم از میان این دو واژه یکی را انتخاب کنم ، قطعا به فرصت بودن کرونا برای کسب وکارهای ایرانی رای خواهم داد .

در این سلسله از یادداشت ها ، مایلم در مورد آینده ی کسب وکارهای ایرانی ( که از روز شیوع کرونا آغاز و تا سال ها و مدت های مدیدی ادامه خواهد یافت ) در تعامل با پدیده ی کرونا اشاره و دراین میان به راه حل هایی که می توان برای استفاده ی حداکثری از فرصت کرونا ایجاد و اجراء کرد اشاره میکنم .

از اینرو در این سلسله از یادداشت ها بیشتر روی مطالب زیر متمرکز خواهم شد :

– یادآوری مفاهیم پایه ای کارآفرینی در نگاه به پدیده هایی به نام فرصت وتهدید
– بررسی فرصت یا تهدید بودن کرونا برای کسب وکارها
– بررسی اتفاقات وتاثیرات کرونایی برای کسب وکارهای ایرانی ودسته بندی آنها
– تحلیل وضعیت کسب وکارها وتوان آنها در مواجهه با کرونا
– ارایه راهکارها و پیشنهادهایی برای بهره گیری حداکثری از فرصت پیش آمده ی ناشی از کرونا برای کسب وکارهای ایرانی
– بیان مشخصات ومولفه های کسب وکارهایی که به خاطر کرونا از بین رفته و یا در معرض انقراض قرار خواهند کرد
– اشاره به افق های نوین کسب وکار و کارآفرینی ناشی از کرونا برای کسب وکارهای ایرانی
– بیان وظیفه وماموریت رهبران کارآفرینی و کسب وکار کشور در این برهه ی حساس برای هدایت ورهبری کسب وکارهای خود
– معرفی ویژگی ها و توانمندی ها و مولفه های متمایز کسب وکارهایی که بحران کرونا را به سلامت پشت سر گذاشته و از آن برای خود فرصت می سازند
– راهکارها وممکنات کسب وکاری برای مواجهه با چالش های کرونا

صمیمانه و از اعماق وجود آرزو می کنم هرگز و تحت هیچ شرایطی شاهد از بین رفتن هیچکدام از کسب وکارایرانی در سطوح کوچک ، متوسط وبزرگ نباشیم .
به امید روزی که جمله ی MADE IN IRAN خود گویای کیفیت محصولات وخدمات کشور عزیزمان ایران باشد .

  • نویسنده : دکتر حیدرامیران