کرونا وتاثیر آن برکسب وکارهای ایران
کرونا وتاثیر آن برکسب وکارهای ایران

روش های ورود به دنیای کارآفرینی و ادامه ی حضور در آن [1] - بخش هجدهم

روش های ورود به دنیای کارآفرینی و ادامه ی حضور در آن [۱] – بخش هجدهم

اقتصاددان: خیلی از هم وطنان ما شکایت می کنند که به خاطر سختی فضای کار وبروز چالش های متعدد و ناشناخته در اکوسیستم کارآفرینی ایران ، توان وقدرت وانگیزه ی خود را برای ورود به دنیای کارآفرینی از دست داده اند . متاسفانه آنقدر این آمار رو به توسعه وتزاید است که می توان گفت بسیار از کارآفرینان حاضر در فضای کسب وکار ایران در رده ی کسب وکارهای SME قرار دارند ، به طور جدی به فکر خروج از کسب وکارهای خود هستند .

من ضمن احترام به تصمیم این عزیزان ، معتقدم که می بایست یکبار دیگر الگوهای فکری ورفتاری خود برای ورود به دنیای کارآفرینی را مورد بازنگری وتجدید نظر قرار بدهیم و مطابق با این الگوهای افکار خود را سازماندهی کنیم .

از اینرو قصد دارم در این سلسله از یادداشت ها به موضوع مهم نحوه ورود به دنیای کارآفرینی بپردازم وآنها را یکبار دیگربرای شما هم وطنان خوبم تشریح وبازگو نمایم .

کرونا ، به بسیاری از کارآفرینان ایرانی ، آموخت ، که شرایط برای بسیاری از کسب وکارهای کوچک سخت شده واگر آنها می خواهند موفق باشند ، باید در دل یک مجموعه ی بزرگ تر قرار گرفته واز این طریق به حیات خود ادامه بدهند . اما متاسفانه بسیاری از کارآفرینان به اتکای فرهنگ غلط عامه ، حاضر نشدند به اصطلاح از پادشاهی خود بگذرند و حاضر شدند همچنان خود را پادشاه مخروبه ای ببینند که در گذشته خدم و حشم های بسیاری داشته و موفق بوده است .

اینکه ما بتوانیم به موقع به یک مجموعه ی بزرگ بپیوندیم و از انرژی های آن برای موفقیت خود بهره بگیریم واقعابه دور اندیشی و استراتژیست بودن ما برمی گردد .

حال ادامه این سلسله از یادداشت ها :

دراین یادداشت می خواهم به ترکیب و ساختار تیم مدیریت کسب وکارها به عنوان یکی از روش های مهم برای ورود به دنیای کسب وکار وکارآفرینی اشاره کردم . می بایست توجه داشته باشیم که با یک تیم مدیریتی ضعفیف ، ناهماهنگ ، طماع ، مغرور وفاقد چشم انداز برای ساخت یک امپراتوری قوی نمی توان امپراتوری ساخت .

زیرا ترکیب وساختار تیم مدیریت وراهبری سازمان ها وکسب وکارها ، به عنوان مهم ترین عامل در افول وشکست آنها نقشی اساسی وتعیین کننده ایفاء می کند .عدم توجه به این ترکیب وساختار وشکل آن می تواند ، مثل سمی محرک سازمان ها وکسب وکارها را به سمت میرایی هدایت کند .

حال فکر کنید که تیم مدیریتی یک سازمان دارای ویژگی های زیر برای ساخت یک امپراتوری باشد :

– عالی بودن در مدیریت منابع انسانی و شکار مدیران و کارکنان لایق وشایسته

– برخورداری از نگاه وتحلیل های استراتژیک وتمرکزو ماندن در مسیراستراتژیک

– برخورداری از نیت وقصدی راسخ درساخت یک امپراتوری قوی وکارآمد

– درک تحولات وپیش بینی آینده همراه با ایجاد آنها وموج سازی

– همراهی وهمسویی با تکنولوژی
– ارزش آفرینی وپای بندی ابدی به آن
– شبکه وهاب سازی
– انجام مسئولیت های اجتماعی
– تغییر و نوآوری دایمی واستقبال از آن
– مدیریت مالی
– مدیریت بهینه سبد دارایی های شرکت ومتنوع وپایدار کردن آن در داخل وخارج از کشور
– به کارگیری مدل های بهینه کسب وکار
– توجه خاص به فضای مجازی
– تقویت قدرت فروش وبازاریابی شرکت
– تبدیل شدن به شرکت صادراتی وارزآور
– عبوراز مرزهای درآمدی وتولید ثروت
– همکاری با شرکت های خارجی
– برخورداری هم زمان از قدرت اجرایی وبرنامه ریزی و تفکر
– اعتقاد به رشد وتغییر مستمر واستراتژیک
– اهمیت دادن به فروش وبازاریابی وقوی شدن در آن
– فکور بودن تا مجری بودن
– شکار افراد لایق وشایسته head hunting
– مدیریت سرمایه های مالی وغیر مالی
– تامین مالی ارزان قیمت برای شرکت وتسبط بر منابع مالی اینچنین
– شبکه سازی
– ایجاد شبکه ای قوی وکارآمد از دوستان وهمراهان آماده خدمت
– دوری از کینه ورزی وبسط روحیه ی دوستی وصمیمت
– تلقی از شکست به عنوان تمرین وآزمایش راه های تحقق هدف
– تشخیص به موقع بادهای موافق وناموافق
– آسیب شناسی مستمر کسب وکار
– بازسازی مستمر روحی وروانی خود
– برخورداری از حس رقابت پذیری
– ترجیح دادن منافع سازمان به همه چیز وبسط این فرهنگ در سازمان
– نتیجه گرایی وعام کردن این مفهوم در سازمان
– کنترل ونظارت مستمر بر شاخص های سلامت شرکت
– داده کاوی وشناسایی وتحلیل روندها
– هدف مندی وحفظ این فرهنگ در سرتاسر سازمان
– جلوگیری از کهولت وپیری سازمان
– احترام وبهره گیری از کارکنان شایسته ولایق
– ارزیابی مستمر وبرخط عملکرد سازمان وبازخورآن به کل سازمان
– توجه دایمی به دوام از طریق ایجاد وحفظ فرهنگ و ارزشهای خاص برای حفظ ودوام سازمان
– انتخاب اهداف استراتژیک به عنوان محور فعالیت های سازمان نه استراتژی محور کردن سازمان
– کمک به کارکنان وهمکاران برای دستیابی به حداکثر قابلیت فردی در جهت تحقق اهداف گروه
– ویژگی آخری که مایلم به آن اشاره کنم ، قدرت ایستادگی کارآفرینان برتر در میان طوفان ها وگردبادها وایستادگی وپرکاری ومقاومت آنها است .

همه ی اینها و مولفه هایی دیگری که ساختار ژنتیک موفقیت کارآفرینان را می سازد مهم ترین دلایل برای موفقیت کسب وکارها در شرایط ورود به دنیای کارآفرینی و کسب وکار است .
زیرا کارآفرینان برتر، دارای سیتسم عامل برتری هستند .
یادمان باشد که کارآفرینی ، دنیای متفاوت بودن ، متفاوت اندیشیدن ، متفاوت عمل کردن ، متفاوت خواستن ، ومتفاوت رفتار کردن است . نمی شود مثل یک کارمند ، مثل یک معلم ومثل یک استاد دانشگاه بر روی چارچوب های ذهنی خود متمرکز بوده و در قالب آنچه که فراگرفته ایم ، به تفسیر وتعبیر پدیده های اطراف خود بپردازیم . این همان جایی است که خیلی از کارآفرینان نماهای وطنی را در دوره ی کرونا زمین زد . زمین خوردنی که هرگز نتوانستند ونخواستند بلند شوند . زمین خوردنی که بیشتر شبیه یک فلج فکری وذهنی و بدنی بود . زمین خوردنی که نشان داد ، چقدر اندیشه ها وباورهای کارآفرینانه ی ما سست وبی پایه بوده و اساسا هیچ سنخیتی با واقعیات روز دنیا ندارد .

من شخصا ، از کنار کشیدن کارآفرین نماها از صحنه ی کسب وکار ایران نگران نیستم ، زیرا باور واعتقاد دارم که کارآفرینی ، عرصه ی رقابت بهترین وبرگزیدگان است . به هرحال هر موجود ضعیف ، ناتوان و ایستایی که قادر به درک تحولات پیش آمده ویا پیش رو نیست ، باید صحنه را خالی کرده و آنرا به برترین ها واگذار نماید .این نوشدن و تغییر دایمی و اصل ازبین رفتن کسب وکارهای ضعیف و ناتوان ، رسم دیرینه ی اکوسیستم کارآفرینی است . بدون درک این موضوع نمی توان ونباید وارد کسب وکار و دنیای کارآفرینی شد . گو اینکه معتقدم دهه های ۶۰- ۷۰- ۸۰ و ۹۰ فرصت های طلایی را برای کارآفرین نماها جهت استفاده های فصلی و خوشه چینی های موقت فراهم آورد ، اما شاید قرن نو وآغاز سال ۱۴۰۰ راه ورسم خود را بطلبد .

براین باورم که ایران عزیز ما ، بهشت فرصت هاست و هر کارآفرینی در حد توان دانش ، فکر و وقدرت رهبری خود از این فرصت های بهره مند خواهد شد . واین فراهم نخواهد شد مگر آنکه کارآفرینان ایرانی ، راه ورسم ورود به دنیای پررمز و راز کارآفرینی را فرا بگیرند . کارآفرینی جایی است که باید بهای هر اشتباهی را بپردازیم و از آن گریزی نیست .
این سلسله از یادداشت ها ، شما را برای ورود به این دنیای مهیج ودر عین حال بسیار بی رحم و واقعیت گرای کارآفرینی آماده می سازد . این داستان زندگی است ، به زندگی خوش آمدید .
به امید روزی که جمله ی MADE IN IRAN خود گویای کیفیت محصولات وخدمات کشور عزیزمان 🇮🇷ایران 🇮🇷باشد .

[۱] – دراین مورد مراجعه کنید به کتاب : غول ها هم شکست می خورند .

  • نویسنده : دکتر حیدرامیران