کدام نمادها بیشترین اصلاح را داشتند
کدام نمادها بیشترین اصلاح را داشتند

کدام نمادها با بیشترین اصلاح از سقف تاریخی روبه روشدند.         ع

کدام نمادها با بیشترین اصلاح از سقف تاریخی روبه روشدند.

 

 

 

 

ع

  • منبع خبر : دنیای بورس