کاش بیدار شده ، خوب ، مثبت و عمیق تراندیشه کنیم
کاش بیدار شده ، خوب ، مثبت و عمیق تراندیشه کنیم

کاش به کم دانی و نادانی خود پی ببریم و آموخته های درست کسب کنيم تا زندگی آرام تر ، بانشاط تر و موفق تری را تجربه کنیم ؛

کاش به کم دانی و نادانی خود پی ببریم و آموخته های درست کسب کنیم تا زندگی آرام تر ، بانشاط تر و موفق تری را تجربه کنیم ؛

اقتصاددان: کاش عمیق تر باندیشیم ، بجای توجه به معلول ها ،به ریشه ها و علت ها تمرکزکنیم تا  به نتایج درست و مطلوب تری برسیم ؛

کاش علم مان آنقدر بالا برود تا بینش و باورهای مان را در چهارچوب مثبت قرار دهیم تا، عملکرد مان سازنده وزندگی بهتری نصیب مان گردد؛

کاش دانایی و توانائی مان درمسیر درست باشدتا ازاسارت اندیشه های منفی و مسموم خارج و زندگی پربرکت و جذابی راتجربه کنیم ؛

کاش دانایی و توانمندی مان آنقدر بالا باشد کهاز عادت به بدبختی و درماندگی خودرا دور نگهداریم تا از لذت های واقعی زندگی بهرهمند گردیم ؛

کاش بتوانیم دانایی و توانائی خود راانقدر بالا ببریم خودرا از بندهای دیروز و ارزوهای فردا رهانده و در لحظه و امروز زندگی پرنشاط داشته باشیم ؛
.
کاش آ گاهی و دانسته های درست خودرا عمل کنیم تا بر ترس ها ، نگرانی ها ، اضطراب ها. . . غلبه و زندگی بانشاط و آ رام تری را تجربه کنیم ؛

**کاش مفهوم زندگی را بدرستی درک کنیم،
تا بدانیم آمدن و رفتن مان از برای چیست؟
همیشه شاد ،موفق و پرانرژی باشید
دکتر میرعمادالدین فریور